Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων & Ανασχεδιασμός Διαδικασιών

Πότε Είναι Αναγκαία η Αναδιοργάνωση :

 • Όταν παρουσιάζονται δυσκολίες με  : την λειτουργία, τον συντονισμό, την εποπτεία, την έγκαιρη αναγνώριση λαθών, τα λάθη που δημιουργούν πολλαπλασιαστικές καθυστερήσεις,  τον έλεγχο, την ανάθεση αρμοδιοτήτων, τους τομείς ευθύνης, τα σημεία ελέγχου, την εργασιακή συμπεριφορά, την ανάδειξη προβλημάτων, την επικοινωνία μεταξύ προσωπικού και τμημάτων
 • Όταν σε μία Οικογενειακή Επιχείρηση δεν είναι ξεκάθαρες αρμοδιότητες και ευθύνες μεταξύ των μελών /συγγενών
 • Όταν οι επιχειρηματίες έχουν πρόβλημα Διαθέσιμου Χρόνου  και αναγκάζονται να εμπλέκονται με προβλήματα, μη διαθέτοντας χρόνο για να παρακολουθήσουν επαρκώς τις πωλήσεις, τα μικτά κέρδη, τις δαπάνες, τις τράπεζες, τους στόχους
 • Όταν δεν υπάρχουν στελέχη που να διαθέτουν επαρκή προηγούμενη εργασιακή εμπειρία και επιμόρφωση, θεωρώντας ότι ο τρόπος με τον οποίο εργάζονται είναι μοναδικός και αναντικατάστατος

Τομείς παρέμβασης (ενδεικτικά) :

 • Οργανογραμματική μελέτη
 • Ανακατανομή αρμοδιοτήτων / εργασιών
 • Διαμόρφωση ρόλων ευθύνης
 • Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας, χρηστικότητας και επάρκειας διαδικασιών
 • Έρευνα για τους λόγους που δεν τηρούνται οι διαδικασίες
 • Διαμόρφωση μοντέλων συνεργασίας για τις δια-τμηματικές διαδικασίες (που συνήθως δημιουργούν τα μεγαλύτερα προβλήματα)
 • Αξιολόγηση γνώσεων και ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού σε σχέση με τις απαιτήσεις της θέσης
 • Διαμόρφωση διαδικασιών λήψης αποφάσεων για όλα τα επίπεδα ιεραρχίας
 • Εντοπισμός αδύνατων σημείων και περιοχών προς βελτίωση
 • Προτάσεις παρεμβάσεων σε υφιστάμενες διαδικασίες και συστήματα
 • Αξιολόγηση σωστής αξιοποίησης συστημάτων ERP / CRM /  WMS
 • Διαμόρφωση συστημάτων ανάδειξης και αξιολόγησης προβλημάτων, ιδεών, προτάσεων
 • Διαμόρφωση και εφαρμογή σχεδίων δράσης προς επίλυση προβλημάτων
 • Διαμόρφωση συστημάτων ελέγχου απόδοσης μέσω μετρήσεων αποδοτικότητας / παραγωγικότητας / αποτελεσματικότητας
 • Διαμόρφωση μοντέλων θέσπισης, παρακολούθησης και αναθεώρησης στόχων για όλα τα τμήματα

Επιχειρηματικές λειτουργίες που αφορούν τα ανωτέρω :

 • Χονδρικές Πωλήσεις (B2B)
 • Δίκτυα Καταστημάτων Λιανικής (B2C)
 • Logistics & Supply Chain
 • Αγορές & Προμήθειες
 • Παραγωγική λειτουργία & κοστολόγηση
 • Οικονομική Διαχείριση – Λογιστήριο
 • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR)