Αναδιοργάνωση Τμημάτων Επιχειρήσεων – BPR

Αναδιοργάνωση Τμημάτων Επιχειρήσεων – BPR

Τομείς παρέμβασης (ενδεικτικά)

 • Προσδιορισμός λειτουργικής οργανωτικής δομής
  • Διαμόρφωση διαδικασίας λήψης αποφάσεων (βάσει νέας οργανωτικής δομής)
 • Σαφή αποτύπωση ρόλων σε περιγραφές θέσεων εργασίας
 • Εντοπισμός δυνατών σημείων και περιοχών προς βελτίωση
 • Στοχευμένες παρεμβάσεις εκπαίδευσης και ανάπτυξης
  • Σύστημα διαχείρισης απόδοσης
  • Προτάσεις παρεμβάσεων σε υφιστάμενες διαδικασίες και συστήματα
 • Διαμόρφωση οράματος, στρατηγικής και στόχων


Επιχειρηματικές λειτουργίες που αφορούν τα ανωτέρω :

 • Χονδρικές Πωλήσεις (B2B)
 • Δίκτυα Καταστημάτων Λιανικής (B2C)
 • Logistics & Supply Chains
 • Αγορές & Προμήθειες
 • Παραγωγική λειτουργία & κοστολόγηση
 • Οικονομική Διαχείριση – Λογιστήριο
 • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR)

Πότε Είναι Αναγκαία η Αναδιοργάνωση :

 • Όταν παρουσιάζονται δυσκολίες με  : την λειτουργία, τον συντονισμό, την εποπτεία, την έγκαιρη αναγνώριση λαθών, τα λάθη που δημιουργούν πολλαπλασιαστικές καθυστερήσεις,  τον έλεγχο, την ανάθεση αρμοδιοτήτων, τους τομείς ευθύνης, τα σημεία ελέγχου, την εργασιακή συμπεριφορά, την ανάδειξη προβλημάτων, την επικοινωνία μεταξύ προσωπικού και τμημάτων
 • Όταν σε μία Οικογενειακή Επιχείρηση δεν είναι ξεκάθαρες αρμοδιότητες και ευθύνες μεταξύ των μελών /συγγενών
 • Όταν οι επιχειρηματίες έχουν πρόβλημα Διαθέσιμου Χρόνου  και αναγκάζονται να εμπλέκονται με προβλήματα, μη διαθέτοντας χρόνο για να παρακολουθήσουν επαρκώς τις πωλήσεις, τα μικτά κέρδη, τις δαπάνες, τις τράπεζες, τους στόχους
 • Όταν δεν υπάρχουν στελέχη που να διαθέτουν επαρκή προηγούμενη εργασιακή εμπειρία και επιμόρφωση, θεωρώντας ότι ο τρόπος με τον οποίο εργάζονται είναι μοναδικός και αναντικατάστατος