Εργασίες Τέλους Χρήσης σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

Εργασίες Τέλους Χρήσης σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

Τρόπος Διεξαγωγής : Zoom 


Διατίθεται πιστοποιητικό παρακολούθησης και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό


Σε ποιους απευθύνεται :

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε Επαγγελματίες Λογιστές – Φοροτεχνικούς, Οικονομικούς Διευθυντές, στελέχη Λογιστηρίων και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών καθώς  και σε ιδιοκτήτες  Λογιστικών – Φοροτεχνικών Γραφείων

 

Το πρόγραμμα συνοπτικά :

 • Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

 • Ορισμοί (Ορολογίες παραρτήματος Α’) :

  Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση και υποχρέωση, Αναπροσαρμογή, Απομείωση, Εμπορικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, Ενδεχόμενη υποχρέωση, Έσοδο, Έξοδο. Επιμέτρηση. Εύλογη αξία. Ζημιά, Ημερομηνία αναφοράς, Καθαρή θέση. Καθαρή λογιστική αξία, Κόστος, Μισθώσεις (λειτουργικές και χρηματοδοτικές), Οντότητες, Λογιστική βάση, Περίοδος αναφοράς, Προβλέψεις, Προσαρμογή αξίας, Φορολογική βάση.

 • Κατηγορίες οντοτήτων – Κριτήρια ένταξης :

  • Μεγάλες – Μεσαίες – Μικρές (εντός και εκτός οδηγίας) – Πολύ μικρές (εντός και εκτός οδηγίας)
 • Λογιστικά συστήματα :

  • Απλογραφικό λογιστικό σύστημα
  • Ποιες είναι οι επιπλέον υποχρεώσεις των οντοτήτων που τηρούν απλογραφικά
   βιβλία και καταγράφονται στα βασικά λογιστικά αρχεία
  • Άλλα λογιστικά αρχεία που υποχρεούνται να τηρούν οι οντότητες με
   απλογραφικό λογιστικό σύστημα
  • Διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
  • Ποιο σχέδιο λογαριασμών πρέπει να τηρείται. Πλεονεκτήματα και
   μειονεκτήματα
  • Διασφάλιση αξιοπιστίας του λογιστικού συστήματος (απλογραφικού και
   διπλογραφικού)
 • Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία :

  • Εννοιολογικοί προσδιορισμοί
  • Αρχική αναγνώριση.
  • Δαπάνες συντηρήσεων και επισκευών
  • Ιδιοπαραγόμενα πάγια περιουσιακά στοιχεία
  • Αποσβέσεις – Εννοιολογικοί προσδιορισμοί.
  • Ποιες οντότητες διενεργούν τις λογιστικές αποσβέσεις σύμφωνα με τα
   οριζόμενα στη φορολογική νομοθεσία (άρθρο 24 Ν. 4172/2013)
  • Διαφοροποίηση λογιστικών και φορολογικών αποσβέσεων. Παρακολούθηση
   στο μητρώο των παγίων των λογιστικών και των φορολογικών αποσβέσεων
  • Πώληση παγίου περιουσιακού στοιχείου
  • Υπεραξία και άυλα περιουσιακά στοιχεία
  • Έλεγχος απομείωσης
  • Χρηματοδοτικές μισθώσεις. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί.
 • Κρατικές επιχορηγήσεις για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και για έξοδα :

 • Αποθέματα :

  • Κανόνες επιμέτρησης αποθεμάτων
  • Απαλλαγές πολύ μικρών οντοτήτων – Ποιες επιχειρήσεις δεν συμφέρει να κάνουν χρήση της απαλλαγής αυτής (με σχετικά παραδείγματα)
  • Έμμεσες τεχνικές προσδιορισμού της ποσότητας ή της αξίας του τελικού αποθέματος
 • Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων – Έσοδα και Έξοδα :

  • Εννοιολογικοί προσδιορισμοί – Η αρχή του δεδουλευμένου
  • Αναγνώριση εσόδων από πώληση αγαθών
  • Αναγνώριση εσόδων από παροχή υπηρεσιών
  • Αναγνώριση εσόδων τόκων, μερισμάτων και δικαιωμάτων
  • Λοιπά έσοδα και κέρδη
  • Έξοδα (Έξοδα ίδρυσης, κόστος κτήσης ή κόστος παραγωγής πωληθέντων αγαθών ή υπηρεσιών, δαπάνες μισθοδοσίας και λοιπές παροχές εργαζομένων, έξοδα έρευνας, έξοδα ανάπτυξης, επισκευές και συντηρήσεις, τόκοι και τα συναφή έξοδα, έξοδα και τις ζημίες από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, ζημίες που προκύπτουν από τη διαγραφή περιουσιακών στοιχείων, τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος)
  • Λοιπά έξοδα και ζημιές
  • Προβλέψεις και Απομειώσεις
 • Προσδιορισμός αποτελεσμάτων περιόδου :

  • Γενικά
  • Εργασίες προετοιμασίας
  • Προσδιορισμός λογιστικών αποτελεσμάτων των οντοτήτων που τηρούν βιβλία με το
   απλογραφικό λογιστικό σύστημα
  • Προσδιορισμός λογιστικών αποτελεσμάτων των οντοτήτων που τηρούν βιβλία με το
   διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
  • Εγγραφές μεταφοράς των αποτελεσματικών λογαριασμών.
  • Οι διαφορές των Ε.Λ.Π. με το Ε.Γ.Λ.Σ. κατά τον προσδιορισμό των
   αποτελεσμάτων της περιόδου
  • Προσδιορισμός των φορολογητέων αποτελεσμάτων
 • Παρακολούθηση λογιστικής και φορολογικής βάσης :

  • Μόνιμες διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης
  • Προσωρινές διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης – Πότε αντιστρέφονται οι
   διαφορές αυτές
 • Χρηματοοικονομικές καταστάσεις :

  • Ορισμός
  • Ισολογισμός – Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης
  • Κατάσταση Αποτελεσμάτων
  • Προσάρτημα – Σημειώσεις
  • Γενικές αρχές σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
  • Σύνδεση λογαριασμών του λογιστικού σχεδίου με τις χρηματοοικονομικές
   καταστάσεις
  • Απλοποιήσεις και απαλλαγές
 • Πρώτη εφαρμογή – Μετάβαση από το Ε.Γ.Λ.Σ. στα Ε.Λ.Π. με παραδείγματα εφαρμογής
  • Προετοιμασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
  • Μεθοδολογία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
  • Αλλαγή λογιστικών πολιτικών
  • Αναδρομική εφαρμογή

 


Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για τον προγραμματισμό του σεμιναρίου!


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Σας βρήκα μέσω:

  Πολιτική απορρήτου

  Αποδέχομαι όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου, σύμφωνα με τη νομοθεσία GDPR.