Εργασίες Τέλους Χρήσης

Εργασίες Τέλους Χρήσης

Διάρκεια : 10 ώρες

Ώρες Διεξαγωγής : 4:30 μ.μ – 9:30 μ.μ

Ημερομηνίες Διεξαγωγής : 17, 24 Ιανουαρίου

Τρόπος Διεξαγωγής : Zoom 

Κόστος : 250 € / Συμμετοχή

Προσφορά 2 συμμετοχές + 1 δώρο!


Διατίθεται πιστοποιητικό παρακολούθησης και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό


Σε ποιους απευθύνεται :

Το σεμινάριο αφορά Οικονομικούς Διευθυντές, Προϊσταμένους Λογιστηρίων, Λογιστές, Βοηθούς Λογιστών και οποιονδήποτε άλλο στέλεχος ενδιαφέρεται να αποκτήσει την γνώση της οικονομικής λειτουργίας τέλους χρήσης μιας νομικής οντότητας που εφαρμόζει τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στη χώρα μας, ενόσω τέθηκε σε λειτουργία η myDATA.

 

Σκοπός του σεμιναρίου :

Στόχος του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των καταρτιζόμενων όσον αφορά τις εξελίξεις και τα ισχύοντα σε σχέση με τις Εργασίες Τέλους Χρήσης,
προκειμένου με την ολοκλήρωσή του, να είναι σε θέση να διενεργήσουν τις σχετικές λογιστικές εγγραφές στα βιβλία μιας εταιρείας, να καταρτίσουν
τις οικονομικές καταστάσεις της σε ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις των ΕΛΠ και myDATA.

 

Το πρόγραμμα συνοπτικά :

Α’ Ενότητα

Εργασίες προετοιμασίας Κλεισίματος

 1. Προετοιμασία και έλεγχοι πριν το κλείσιμο
 2. Τακτοποίηση Δαπανών – Εσόδων –Λοιπών θεμάτων

Ενημέρωση Μητρώου Παγίων

 1. Υπολογισμός Αποσβέσεων και ενημέρωση του Μητρώου Παγίων
 2. Εγγραφή αποσβέσεων τέλους χρήσης και πίνακας Μεταβολών Παγίων
 3. Βασικές συμφωνίες του Μητρώου Παγίων Λογιστής
 4. Οριστικοποίηση τρέχουσας και άνοιγμα νέας Χρήσης

Απογραφές και Αποτιμήσεις

 1. Απογραφή Αποθεμάτων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π., Ν.4308/2014 – Εξαιρέσεις
 2. Μέθοδοι Αποτίμησης (F.I.F.O., Μέση Σταθμική, κ.λπ.)
 3. Απογραφή Λογαριασμών Πελατών, Επιταγών, Προμηθευτών, κ.λπ.

Εγγραφές Κλεισίματος ισολογισμού και δημιουργία Ηλεκτρονικού Φακέλου

 1. Αντιστοίχιση “mapping” ΕΓΛΣ-Ε.Λ.Π.
 2. Κλείσιμο Ομάδων λογαριασμών 2, 6, 7
 3. Διαμόρφωση Φύλλου Μερισμού
 4. Διάγραμμα Διαδικασίας Κλεισίματος
 5. Ενημέρωση του λογαριασμού 86 – Κέρδη & ζημίες χρήσης
 6. Υπολογισμός προβλέψεων (πελατών, προσωπικού, κ.λπ.), Ν.4172/2013
 7. Χειρισμός και ενημέρωση Μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού – Παθητικού
 8. Σύνταξη – Δημιουργία των Οικονομικών Καταστάσεων, Ηλεκτρονικός Φάκελος
 9. Σύνταξη – Δημιουργία των απαραίτητων δικαιολογητικών για το ΓΕΜΗ-Νομαρχία
 10. Οριστικοποίηση Εγγραφών

Β’ Ενότητα

Φορολογία και Διάθεση των Κερδών των Εταιρειών

 1. Φορολογία Α.Ε. – Ε.Π.Ε. – Ο.Ε. – Ε.Ε. – ΑΤΟΜΙΚΕΣ, Ν. 4308/2014
 2. Φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων ΠΟΛ.1097/28.42015, Ν.4172/2013 άρθρα 22, 22Α, 23, 24, 26
 3. Δαπάνες που αναγνωρίζονται φορολογικά κατά κωδικό
 4. Συμπλήρωση δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Ο.Ε.-Ε.Ε.
 5. Υπολογισμός Τακτικού αποθεματικού-Λοιπών Αποθεματικών
 6. Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών
 7. Βήματα διάθεσης κερδών Α.Ε. & Ε.Π.Ε., προτεραιότητα –περιορισμοί, Ν. 4348/2018
 8. Απαγορεύσεις στην Διανομή Κερδών
 9. Φορολογία Μερισμάτων και Αμοιβές Μελών Δ.Σ.
 10. Φορολογία Μερισμάτων και Αμοιβές Διαχειριστών Ε.Π.Ε.
 11. Μεταφορά Ζημιών: Όριο ετών
 12. Συνέπειες χαρακτηρισμού ανεπαρκών και ανακριβών βιβλίων
 13. Παραδείγματα συμπλήρωσης δηλώσεων (Ν, Ε3, Ε2, κ.λπ.)

Εισηγητής : Γρηγόρης Ταπεινός

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Σας βρήκα μέσω:

  Πολιτική απορρήτου

  Αποδέχομαι όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου, σύμφωνα με τη νομοθεσία GDPR.