Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα For Non-Financials – Εφαρμοσμένα Οικονομικά Επιχειρήσεων

Ολοκληρωμένο 12ωρο Πρόγραμμα For Non-Financials- Εφαρμοσμένα Οικονομικά Επιχειρήσεων

Διάρκεια : 12 ώρες 

Τρόπος Διεξαγωγής : Zoom 


Διατίθεται πιστοποιητικό παρακολούθησης και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό 


Σε ποιους απευθύνεται :

Κυρίως σε διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων όλων των λειτουργιών (εμπορική, πωλήσεων, παραγωγής, αποθηκών κλπ) που λαμβάνουν επιχειρηματικές αποφάσεις, χωρίς προηγούμενη κατάρτιση στα χρηματοοικονομικά.

 

Σκοπός / Οφέλη Προγράμματος :

Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου αυτού, οι συμμετέχοντες θα μπορούν :

 • Να γνωρίσουν τους βασικούς οικονομικούς όρους που χρησιμοποιούνται στην οικονομική διοίκηση των επιχειρήσεων
 • Να υπολογίζουν τα κέρδη και τις ζημιές ολόκληρης της επιχείρησης ή τμήματός της
 • Να αναγνωρίζουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την ρευστότητα της επιχείρησης
 • Να χρησιμοποιούν αριθμοδείκτες για την μέτρηση της αποδοτικότητας αλλά και την αξιολόγηση της βιωσιμότητας της επιχείρησης
 • Να λαμβάνουν αποφάσεις για βελτίωση των κερδών αλλά και των ταμειακών ροών
 • Να σχεδιάζουν τις κατάλληλες πολιτικές σε ευαίσθητους τομείς όπως στην τιμολόγηση, στις πιστώσεις πελατών, στην τήρηση stock αποθεμάτων, κ.λ.π

 

Ενδεικτική Θεματολογία :

 • Πως διαβάζουμε έναν Ισολογισμό (Balance Sheet) και πως τα Οικονομικά Αποτελέσματα (P&L) ;
 • Δείκτες (KPI’s) αξιολόγησης και λήψης αποφάσεων. Πως τους ερμηνεύουμε ;
 • Άμεσα / έμμεσα, σταθερά / μεταβλητά κόστη και η μέθοδος του Νεκρού Σημείου
 • Πολιτικές Αγορών, Εξόδων, Πιστώσεων Πελατών – Προμηθευτών, διαχείρισης Αποθεμάτων, Επενδύσεων
 • Αξιολόγηση κερδοϊκανότητας και προοπτικών πελατολογίου και προϊόντων / υπηρεσιών
 • Μικτό Κέρδος και πως επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. Ποια τα βέλτιστα % Μικτού Κέρδους : % Margin και % Markup.
 • Εναλλακτικές πολιτικές πωλήσεων, μικτών κερδών και εξόδων. Μεγιστοποίηση μεριδίων αγοράς, μεγιστοποίηση Πωλήσεων ή Μεγιστοποίηση Κερδών ;
 • Έξοδα κατά είδος και ποια τα έξοδα κατά προορισμό
 • Πρακτικά παραδείγματα που δείχνουν τον τρόπο που επηρεάζεται οικονομικά μία επιχείρηση από εμπορικές αποφάσεις (σε θέματα τιμών, εκπτώσεων, ποσοστών μικτού κέρδους, τρόπου πληρωμής και είσπραξης, χρόνου αποθεματοποίησης, εξόδων, κ.λ.π)
 • Πως διαμορφώνουμε ένα sales plan ; Ποιοι οι παράγοντες που το επηρεάζουν ;
 • Πως κτίζουμε και πως παρακολουθούμε τους προϋπολογισμούς Πωλήσεων, Μικτών Κερδών, Αγορών, Εξόδων ;
 • Έννοιες όπως : NPV, IRR, WACC, Margin, Markup, DSO, Aging, DIO, DPO, Break Even, EBITDA, Gross Sales & Discounts, Forecast, Budgetary Control, Credit Control, Gross & Net Profit, Factoring, Leasing, YTD, CCC, Venture Capital, On credit, ΦΠΑ, Χρέωση – Πίστωση (debit / credit), Κόστη Μισθοδοσίας.

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Σας βρήκα μέσω:

  Πολιτική απορρήτου

  Αποδέχομαι όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου, σύμφωνα με τη νομοθεσία GDPR.