Αξιολόγηση & Ανάπτυξη Προσωπικού

Αξιολόγηση & Ανάπτυξη Προσωπικού

Η αντικειμενική αξιολόγηση του δυναμικού της κάθε επιχείρησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί η διοίκησή της να αξιοποιήσει τον καθένα σε σχέση πάντα με τον ρόλο και τους στόχους της κάθε θέσης

Το κέντρο αξιολόγησης (Assessment Center) είναι μία διαδικασία αξιολόγησης προσυμφωνημένων δεξιοτήτων μέσα από μία σειρά ειδικά προσαρμοσμένων ασκήσεων, προσομοιώσεων, case studies, role plays και δομημένων συνεντεύξεων.

Τα βήματα για την υλοποίηση του κέντρου αξιολόγησης είναι:

 • προσδιορισμός των δεξιοτήτων και των επιθυμητών συμπεριφορών
 • διαμόρφωση των εργαλείων αξιολόγησης
 • υλοποίηση του κέντρου
 • εκθέσεις αποτελεσμάτων
 • feedback στους συμμετέχοντες
 • Η ανατροφοδότηση 360 αφορά στη συλλογή πληροφοριών από διαφορετικές ομάδες με τις οποίες συνεργάζεται ο εργαζόμενος.

Τα βήματα εφαρμογής είναι:

 • προσδιορισμός των απαιτούμενων δεξιοτήτων και επιθυμητών συμπεριφορών
 • διαμόρφωση των ερωτηματολογίων ανά κατηγορία παραλήπτη
 • επιλογή δείγματος παραληπτών και αποστολή ερωτηματολογίου
 • ανάλυση αποτελεσμάτων και έκθεση αναφοράς
 • feedback στους συμμετέχοντες

Η εποπτεία κατά την εργασία αφορά στην παρατήρηση των Εργαζομένων κατά τη διάρκεια της εργασίας τους από τον / τους αξιολογητές. Για την εφαρμογή της απαιτείται  προσδιορισμός των επιθυμητών δεξιοτήτων καθώς και των συνθηκών στις οποίες θα γίνει η εποπτεία.