Αναζήτηση, Προσέλκυση & Eπιλογή Στελεχών

Αναζήτηση, Προσέλκυση & Eπιλογή Στελεχών

Project : Προσέλκυση & Eπιλογή Στελεχών από την Zisimatos Management

 

Φροντίζουμε για τη στελέχωση της εταιρείας σας, ώστε να εντάξετε στην οµάδα σας τα καταλληλότερα στελέχη που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική οργάνωση, την διοίκηση και την επίτευξη των επιµέρους στόχων.

Εξετάζουµε τους υποψηφίους σε θέµατα ικανοτήτων, γνώσεων, αξιών, κουλτούρας, συμπεριφορών.

Καλύπτουµε όλες τις ανάγκες στελέχωσης µίας επιχείρησης.

Η οµάδα µας διαθέτει επαγγελµατίες µε εµπειρία και εξειδίκευση σε συγκεκριµένες ειδικότητες όλων των λειτουργιών / τµηµάτων µίας επιχείρησης :

 • Sales & Marketing Β2Β & B2C
 • Supply Chain / Logistics (Procurement, Warehouse, Transportation, Customer Service)
 • Production / Quality
 • Finance / Accounting
 • Human Resources

Από το 2006 επιλέγουµε ανθρώπους που ταιριάζουν σε κάθε επιχείρηση µοναδικά, καθώς δεν ταιριάζουν όλοι σε όλα. Κάθε επιχείρηση και κάθε υποψήφιος είναι µοναδικοί.

∆ιαδικασίες που ακολουθούµε :

 • Ακούµε τις ανάγκες σας και παρέχουµε συµβουλές για τη στρατηγική στελέχωσης της εταιρείας σας
 • ∆ιαµορφώνουµε λεπτοµερές προφίλ ιδανικού υποψήφιου για τις προς κάλυψη θέσεις εργασίας
 • Αναζητούµε υποψηφίους σε όλη την αγορά για να βρούµε αυτούς ακριβώς πουχρειάζεστε
 • Αξιολογούµε τους υποψηφίους βάσει προσυµφωνηµένων κριτηρίων και ειδικά σχεδιασµένων τεστ εφόσον απαιτείται
 • Σας αποστέλλουµε τελική λίστα (short-list) υποψηφίων µε αναλυτικά σχόλια και παρατηρήσεις για τα προσόντα και τις δυνατότητές τους
 • Είµαστε δίπλα σας ακόµη και στο τελικό στάδιο επιλογής για να σας βοηθήσουµε να πάρετε την καλύτερη απόφαση
 • Συνδράµουµε κατά τον πρώτο µήνα της πρόσληψης, διαµορφώνοντας πλάνο εκπαίδευσης / ενηµέρωσης και παρακολουθούµε την πορεία εφαρµογής του