Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Αξιολόγηση Επιχειρήσεων

Εισηγητές

Ζησιμάτος Γιάννης

Απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διαθέτει Master in Business Administration – MBA, έχει εφαρμόσει Συστήματα Διοίκησης, κατέχει Certificate in IFRS, άδεια άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος. Είναι πιστοποιημένος εισηγητής
εκπαιδευτικών σεμιναρίων και έχει εκπαιδεύσει στελέχη πολυεθνικών και ελληνικών εταιρειών σε θέματα Οικονομικά, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Management, σε προγράμματα ΜΒΑ, σε Μεταπτυχιακά Οικονομικής Διοίκησης και σε πλήθος σεμιναρίων Management & Finance

Χαραλαμπίδης Γιώργος

Είναι απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, του τμήματος Λογιστικής και κάτοχος MBA. Από το 2011 έως σήμερα, διαθέτει πλούσια επαγγελματική εμπειρία αλλά και υψηλή ακαδημαϊκή κατάρτιση, δραστηριοποιείται ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα Στρατηγικής Οικονομικής Διοίκησης. Παράλληλα με την κύρια επαγγελματική του δραστηριότητα, έχει αναπτύξει σημαντική εκπαιδευτική δράση ως εισηγητής εξειδικευμένων σεμιναρίων σε γνωστικά αντικείμενα της οικονομικής διοίκησης. Επιπλέον, πέρα από την πολύχρονη εμπειρία που αποκόμισε ως ανώτερο οικονομικό στέλεχος επιχειρήσεων, διαθέτει και σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία στην κατάρτιση στελεχών ελληνικών επιχειρήσεων σε θέματα: Financial Analysis and Modelling, Budgeting-Cash Flow, Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων και Οικονομικό προγραμματισμό

Ημ. & Ώρες Διεξαγωγής

15 Νοεμβρίου 2017 15:00 – 21:00
16 Νοεμβρίου 2017 15:00 – 21:00

Αξία Σεμιναρίου

150 €

Πληροφορίες

Φωφώ Χαραλαμπάκη
Τόνια Καράμπελα

Τ. 210 27 94 991-2-5
F. 210 27 94 998
E. in-education@fbsolutions.gr

Παρέχονται

Εκπαιδευτικό υλικό & Βεβαίωση Παρακολούθησης

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε Επιχειρηματίες, Γενικούς Διευθυντές, Credit Controllers, Στελέχη τμημάτων Πωλήσεων και Προμηθειών, Προσωπικό Οικονομικών Υπηρεσιών και Λογιστηρίων καθώς και σε στελέχη τραπεζών, επιχειρήσεων με B2B Collection, εταιριών Factoring, εταιριών Leasing, Ορκωτών Λογιστών Ελεγκτών αλλά & Συμβούλων Επιχειρήσεων

Σκοπός

Οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με Δείκτες και Έννοιες όπως: Βιωσιμότητα επιχείρησης, Ρευστότητα, Άνοιγμα στην αγορά, Καθαρή θέση επιχείρησης, Κεφάλαιο κίνησης, Δείκτες Αποδοτικότητας. Να μπορούν να αξιολογούν με οικονομικούς όρους τον υφιστάμενο ή υποψήφιο πελάτη, τον προμηθευτή, τον δανειολήπτη, τον ανταγωνιστή, την επιχείρησή που εργάζονται. Επιπλέον, να είναι σε θέση, μέσω της ανάλυσης των αριθμοδεικτών να εντοπίζουν σημεία που εγκυμονούν κινδύνους για το μέλλον, ώστε να λαμβάνονται έγκαιρα τα απαιτούμενα μέτρα πριν εκδηλωθεί η κρίση. Οι αριθμοδείκτες δεν αναλύονται μόνο ως μαθηματικοί τύποι, αλλά ερμηνεύονται σε βάθος ως προς την πρακτική σημασία τους έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα λήψης μέτρων με βάση τις τιμές τους

Θεματολογία Σεμιναρίου

Εισαγωγή στην χρηματοοικονομική
Σκοπός της αναλύσεως των λογιστικών καταστάσεων
Βασικές κατηγορίες και σκοποί αναλυτών (δανειστών, επενδυτών, μετόχων, διοικήσεως, αναλυτών, ελεγκτών)
Παρουσίαση και ερμηνεία των επιμέρους στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων
Ισολογισμός
Αποτελέσματα χρήσεως
Πώς συσχετίζονται και πως αλληλοεπηρεάζονται τα επιμέρους στοιχεία Ενεργητικού, Παθητικού, Αποτελεσμάτων και Διάθεσης.
Πως «διαβάζουμε» μια οικονομική κατάσταση.

Πως αναμορφώνουμε τις Οικονομικές Καταστάσεις για να εξάγουμε σωστά συμπεράσματα;
Χρηματοοικονομικοί & εμπορικοί Δείκτες. Ερμηνεία και αξιολόγηση
Ανάλυση της πορείας των επιμέρους μεγεθών & δεικτών από έτος σε έτος
Η διαφορά μεταξύ λογιστικών και «ταμειακών» κερδών
Ακολουθούμενες Πολιτικές Ρευστότητας
Πολιτικές Αποθεμάτων & αγορών

  • Πολιτικές Πιστώσεων προς πελάτες και από προμηθευτές
  • Τιμολογιακές πολιτικές
  • Πολιτικές Δαπανών & Εξόδων
  • Επενδυτικές Πολιτικές
  • Μερισματική Πολιτική

Στρατηγικές των επιχειρήσεων
Συνήθεις ερωτήσεις από τους αναλυτές
Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις
Ο επερχόμενος κίνδυνος μίας επισφάλειας. Πώς τον καταλαβαίνουμε;
Ρόλοι, τομείς ευθύνες και σημεία ελέγχου
Το κόστος των μη εισπράξιμων απαιτήσεων και τα ισοδύναμα μέτρα που απαιτούνται Κίνδυνοι από την πλευρά του Ενεργητικού
Κίνδυνοι από την πλευρά της Χρηματοδότησης και του Παθητικού
Εκτίμηση και τεκμηρίωση των χρηματοδοτικών αναγκών της επιχείρησης
Τα βασικά εργαλεία και οι μέθοδοι της πολιτικής διαχείρισης των κινδύνων

Τα σεμινάριά μας επιδοτούνται μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Τόπος Διεξαγωγής

Στις αίθουσες εκπαίδευσης της Zisimatos Seminars
Κλιμάνογλου 32, Νέα Ιωνία

Newsletter

Eγράψου στο newsletter μας και κέρδισε !