Κερδοφόρες Τιμολογιακές Πολιτικές Β2Β (Pricing & Costing) – για Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις

Κερδοφόρες Τιμολογιακές Πολιτικές Β2Β (Pricing & Costing) - για Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις

The Art + Science of Pricing: Four Tips To Consider

Σήμερα που οι αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον είναι ραγδαίες και δοκιμάζεται η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ, κάθε επιχείρηση να γνωρίζει σε ΥΨΗΛΗ ΑΝΑΛΥΣΗ το πελατολόγιό της, τους προμηθευτές της, τα εμπορεύματα και προϊόντα της, το κόστος των προϊόντων αυτών, τα αντίστοιχα του ανταγωνισμού. Η γνώση αυτή είναι απαραίτητη για την διαμόρφωση τιμολογιακής πολιτικής

Οφέλη από την Υπηρεσία αυτή :

 • Σχεδιασμός τιμολογιακής πολιτικής και διαδικασιών κοστολόγησης
 • Επιλογή του καταλληλότερου συστήματος κοστολόγησης και τιμολογιακής πολιτικής, έτσι ώστε να προσδιορίζεται με αντικειμενικό τρόπο το κόστος των προϊόντων και οι αναλογούσες – κερδοφόρες – τιμές πώλησης
 • Αξιοποίηση των πληροφοριών για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, όπως:
  • Καθορισμό ειδικών τιμών πώλησης
  • Κατάργηση ή όχι “ζημιογόνων” προϊόντων ή πελατών

 

Αναλυτικά, οι υπηρεσίες της Zisimatos Management συμβάλλουν στην διαμόρφωση  Συστημάτων και Μεθοδολογιών Κοστολόγησης που περιλαμβάνουν :

Τιμολογιακή Πολιτική, Κοστολόγηση & Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων :

 • Αξιολόγηση τιμολογιακής πολιτικής προς πελάτες, διαμόρφωση μεθοδολογία παραγωγής βέλτιστου κέρδους και μοντέλα ελέγχου εφαρμογής της τιμολογιακής πολιτικής
 • Διαμόρφωση του βέλτιστου κερδοφόρου μίγματος – στόχος (customer mix & product mix)
 • Ανάλυση και μοντελοποίηση του Νεκρού Σημείου (breakeven) της επιχείρησης

Αποθέματα – Αγορές – Προμηθευτές :

 • Αξιολόγηση συστήματος προβλέψεων και αξιολόγηση σημείων αναπαραγγελίας και ποσοτήτων αγορών
 • Διαμόρφωση αυτοματοποιημένου τρόπου αναπαραγγελίας (συστημική – μέσω ERP – πρόταση παραγγελιών αγοράς)
 • Οργάνωση μοντέλων βασικού αποθέματος, αποθεμάτων ασφαλείας, ελάχιστου αποθέματος
 • Διαμόρφωση στόχων /ενεργειών μείωσης over stock αποθεμάτων
 • Έλεγχος / αξιοποίηση  πληροφοριακού συστήματος ERP αναφορικά με τον τρόπο χειρισμού των αποθεμάτων Α Υλών και Προϊόντων
 • Αξιολόγηση διαδικασιών παραγγελιών σε προμηθευτές, παραλαβών, εναπόθεση και συλλογής
 • Εντοπισμός κωδικών με χαμηλή ταχύτητα κυκλοφορίας
 • Πρόταση ελαχίστου αποθέματος στις επιλεγμένες κατηγορίες και στους κινήσιμους κωδικούς. Προσδιορισμός διαδικασίας αναθεώρησης του ελαχίστου αποθέματος
 • Αξιολόγηση Προμηθευτών έσα από Reports & Kpis για : στους χρόνους που τελικά παραδίδουν, στην ακρίβεια της παραγγελίας, στα λάθη, στις τιμές, στις ελάχιστες ποσότητες που ζητούν ανά παραγγελία, στην ποιότητα, συσκευασία, στα κόστη παραγγελιών
 • Καθορισμός μηνιαίων στόχων αποθεμάτων / αγορών / κοστών και μηνιαία παρακολούθηση / έλεγχος της πορείας
 • Αξιόπιστοι μέθοδοι αποτίμησης του κόστους παραχθέντων, του πωληθέντων και του κόστους μενόντων

Συστήματα Κοστολόγησης :

 • Υπολογισμός κόστους παραχθέντων προϊόντων
 • Υπολογισμός κόστους πωληθέντων προϊόντων
 • Σταθερά & μεταβλητά έξοδα
 • Κέντρα κόστους
 • Αποτίμηση αποθεμάτων ετοίμων & ημικατεργασμένων προϊόντων
 • Υπολογισμός φύρας & υπολειμμάτων