Απόστολος Αγγέλης

Απόστολος Αγγέλης

Σύνοψη

Σύμβουλος Επιχειρήσεων & ανώτερο στέλεχος επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία σε θέματα Οικονομικής και Εμπορικής Διαχείρισης, στην επιχειρηματική ανάλυση και στην αναδιάρθρωση επιχειρήσεων.

Επαγγελματική Εμπειρία

  • Business Analyst
  • Comercial & Financial reports και ανάλυση P&L (κερδοφορίας).
  • Διαχείριση και παρακολούθηση των KPI’s (εμπορικών και οικονομικών δεικτών) Επιχειρήσεων
  • Ετήσιοι προϋπολογισμοί. Παρακολούθηση και έλεγχος των λειτουργικών εξόδων.
  • Υπολογισμός του κόστους παραγωγής και ανάλυση αποκλίσεων.
  • Ενεργή συμμετοχή στην προετοιμασία διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου
  • Πρόβλεψη ταμειακών ροών.
  • Διαχείριση προμηθευτών.
  • Διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου.

Εκπαίδευση & Κατάρτιση

Master in Business Administration, Bachelor in Business Administration, Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA),  Diploma in IFRS, Certified Internal Auditor