Εξωδικαστικός Συμβιβασμός & Μελέτη Βιωσιμότητας Ν.4469/2017

Εισηγητές

Τσουκαλάς Κώστας

Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία της Νομικής Σχολής Αθηνών. Εξειδικεύεται σε θέματα Εξωδικαστικού Συμβιβασμού, Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών και Εργατικό / Ασφαλιστικό Δίκαιο. Αρθρογραφεί σε εφημερίδες και περιοδικά, ενώ τα τελευταία χρόνια παρεμβαίνει συχνά σε τηλεοπτικές εκπομπές αναλύοντας τις εξελίξεις σε κοινωνικά και νομικά ζητήματα που αφορούν την πλειοψηφία των πολιτών

Δημητρίου Δημήτρης

Οικονομολόγος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (CPA, AIA, ACA), μέλος του ΣΟΕΛ από το 1998. Διαθέτει την επιστημονική και πρακτική κατάρτιση σε επιχειρηματικά σχέδια (Business Plan) μελέτες βιωσιμότητας, αποτιμήσεις επιχειρήσεων, Project εξαγορών, συγχωνεύσεων και μετατροπών. Διαθέτει πολυετή εμπειρία, στην μετατροπή & κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τα I.F.R.S και πρόσφατα με τα Ε.Λ.Π. Επίσης  Από το 2002 ως σήμερα είναι εισηγητής σε εξιδεικευμένα σεμινάρια χρηματοοικονομικού, φορολογικού και επιχειρηματικού χαρακτήρα. Είναι συγγραφέας επιστημονικών βιβλίων και αρθρογράφος σε εξειδικευμένα χρηματοοικονομικά θέματα

Ημερομηνίες & Ώρες

13 Σεπτεμβρίου 2017 16:00 – 21:00
14 Σεπτεμβρίου 2017 16:00 – 21:00

Πληροφορίες

Χαραλαμπάκη Φωφώ
Καράμπελα Τόνια

Τ. 210 27 94 991-2-5 & 211 01 35 200
F. 210 27 94 998
E. in-education@fbsolutions.gr

Παρέχονται

Εκπαιδευτικό υλικό & Βεβαίωση Παρακολούθησης

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Επιχειρηματίες, Λογιστές, Δικηγόρους, Οικονομολόγους, Credit Controllers, Διαμεσολαβητές, Εμπειρογνώμονες, Μελετητές, Ελεγκτές και κάθε ενδιαφερόμενο άμεσα ή έμμεσα με την διαδικασία

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η πλήρης ανάλυση των διατάξεων του νόμου που ρυθμίζουν τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης χρηματικών οφειλών προς οποιονδήποτε πιστωτή, οι οποίες είτε προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη, είτε αποτελούν οφειλές από άλλη αιτία.

Σκοπός επίσης του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει πλήρως τους οικονομολόγους, λογιστές και οικονομικούς διευθυντές, εμπειρογνώμονες και μελετητές  στην τεχνική της κατάρτισης μίας ρεαλιστικής μελέτης βιωσιμότητας με την χρησιμοποίηση των μελλοντικών ταμειακών ροών (Cash Flows ) αλλά και στην ερμηνεία της για σκοπούς ανάλυσης της επιχειρηματικής δράσης και λήψης αποφάσεων

Θεματολογία Σεμιναρίου

Εξωδικαστικός Συμβιβασμός

 • Εισαγωγή στο Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο
 • Πεδίο εφαρμογής του Νέου Νόμου
 • Ποιες ορίζονται ως μικρές και ποιες ως μεγάλες επιχειρήσεις
 • Τι είναι η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών
 • Ποια είναι τα συνδεδεμένα με τον οφειλέτη πρόσωπα
 • Ποιοι είναι οι συμμετέχοντες πιστωτές
 • Ποιοι είναι οι συμβαλλόμενοι πιστωτές
 • Ποια είναι η νέα διαδικασία & τα βήματα για την ένταξη των Οφειλετών στον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό
 • Ποιο είναι το περιεχόμενο της αίτησης εξωδικαστικού συμβιβασμού
 • Ποιο είναι το ύψος των οφειλών που εντάσσεται στον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό
 • Τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Οφειλέτη για ένταξη στον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό
 • Υποχρεώσεις εχεμύθειας και ειλικρίνειας
 • Ένταξη του συνόλου των Πιστωτών του Οφειλέτη στον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό (Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, Τράπεζες, Προμηθευτές, Εργαζόμενοι κλπ)
 • Άρθρο 15 και ειδική ρύθμιση οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία για ποσά ως 3.000 ευρώ
 • Άρθρο 15 και ειδική ρύθμιση οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία για ποσά ως 20.000 ευρώ
 • Έγγραφα & Πιστοποιητικά που θα ζητηθούν από επιχειρήσεις για ένταξη στον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό
 • Επικύρωση του συμβιβασμού από το δικαστήριο
 • Που και πως θα υποβάλλονται οι αιτήσεις
 • Ηλεκτρονική πλατφόρμα και η λειτουργία της σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου
 • Πότε είναι υποχρεωτική η συμμετοχή εμπειρογνώμονα και ποιος είναι ο ρόλος του
 • Πως θα γίνεται η διαπραγμάτευση επί των προτάσεων, για τη ρύθμιση των χρεών της επιχείρησης
 • Αναστολή καταδιωκτικών μέτρων κατά των οφειλετών κατά την διάρκεια της διαπραγμάτευσης
 • Ποιο είναι το ανώτατο όριο δόσεων σε περίπτωση ρύθμισης, πρόβλεψη – διαγραφή τόκων, προσαυξήσεων, προστίμων, κύριου φόρου κλπ
 • Πως επικυρώνεται η τελική συμφωνία & η υποχρεωτική της τήρηση
 • Συνέπειες μη τήρησης της συμφωνίας
 • Άλλα ειδικά θέματα που αφορούν τις διαδικασίες ένταξης των Οφειλετών για Ρύθμιση Χρεών στον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό
 • Ποια είναι τα κρίσιμα σημεία για την ευνοϊκή ρύθμιση των χρεών
 • Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα

 

 

Μελέτη Βιωσιμότητας & Αναδιάρθρωσης

 • Αναγκαιότητα του κεφαλαίου κίνησης και της ρευστότητας.
 • Ταμειακές ροές και κεφάλαιο κίνησης
 • Βασικοί Χρηματοοικονομικοί δείκτες στην βιωσιμότητα της επιχείρησης

 

Πηγές Χρηματοροών

 • Από λειτουργικές δραστηριότητες
 • Από επενδυτικές δραστηριότητες
 • Από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

 

Κατάρτιση Χρηματοροών της Μελέτης

 • Μέθοδοι κατάρτισης ταμειακών ροών (cash flow statement)
 • Case study (Πρακτικό Παράδειγμα)

 

Τεχνικές Σύνταξης Μελέτης Βιωσιμότητας

 • Αρχές σύνταξης Οικονομικών καταστάσεων
 • Οικονομικά κριτήρια επιλεξιμότητας του Ν.4669/2017
 • Οικονομικοί δείκτες Κερδοφορίας EBITDA & ρευστότητας
 • Τεχνικές πρόβλεψης και αξιολόγησης της βιωσιμότητα μίας επιχείρησης
 • Σχέδια αναδιάρθρωσης και σύνταξη προτάσεων από τους μελετητές
 • Αξιολόγηση των σχεδίων από τράπεζες και λοιπούς φορείς

 

Κόκκινα Δάνεια

 • Τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010 (νόμος Κατσέλη) με τους ν.4336/2015 και 4346/2015.
 • Αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που καθιστούν ταχύτερη την διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης
 • Διαδικασία Κώδικα Δεοντολογίας
 • Εξωδικαστικές ρυθμίσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα
 • Καθεστώς πώλησης κόκκινων δανείων (νόμος 4390/2016)
 • Ένδικα μέσα αποτροπής πλειστηριασμού
 • Ένδικα μέσα αντίδρασης σε διαταγή πληρωμής
 • Αγωγές κατά των τραπεζών που αφορούν δάνεια που χορηγήθηκαν σε ελβετικό φράγκο
 • Αναγνωριστικές αγωγές σχετικές με την καταχρηστικότητα των επιτοκίων και του παράνομου τοκισμού
 • Εφαρμοστέο δίκαιο στις περιπτώσεις πώλησης δανείων
 • Διαδικασία αναγκαστικές εκτέλεσης , προσδιορισμός εμπορικής αξίας ακινήτου

Τα σεμινάριά μας επιδοτούνται μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Τόπος Διεξαγωγής

The Athenian Callirhoe Exclusive Hotel
4 λεπτά με τα πόδια από το σταθμό του Μετρό ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ
Στάθμευση : Δωρεάν parking (κατόπιν έγκαιρης κράτησης)

Newsletter

Eγράψου στο newsletter μας και κέρδισε !