Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν. 4308 /2014

(συμπεριλαμβανομένων των ΠΟΛ. 1002 & 1003 καθώς και της Λογιστικής Οδηγίας)

Εισηγητές

Χρήστος Αλτιπαρμάκης

Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντικό Οικονομικό Στέλεχος μεγάλης πολυεθνικής επιχείρησης, μέλος της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου. Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία.

Ημ. & Ώρες Διεξαγωγής

21 Νοεμβρίου 2017 16:00 – 21:00
22 Νοεμβρίου 2017 16:00 – 21:00

Αξία Σεμιναρίου

150 €

Πληροφορίες

Φωφώ Χαραλαμπάκη
Τόνια Καράμπελα

Τ. 210 27 94 991-2-5
F. 210 27 94 998
E. in-education@fbsolutions.gr

Παρέχονται

Εκπαιδευτικό υλικό & Βεβαίωση Παρακολούθησης

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε Επαγγελματίες Λογιστές – Φοροτεχνικούς, Οικονομικούς Διευθυντές, στελέχη Λογιστηρίων και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών καθώς  και σε ιδιοκτήτες  Λογιστικών – Φοροτεχνικών Γραφείων.

Σκοπός

Οι οντότητες που υπόκεινται στις διατάξεις του Ν. 4308 /2014 υποχρεούνται να εφαρμόζουν τόσο τους κανόνες ως προς την τήρηση των λογιστικών αρχείων όσο και τους κανόνες επιμέτρησης των περιουσιακών στοιχείων ώστε να ικανοποιείται η συνθήκη περί εύλογης παρουσίασης. Στο πλαίσιο αυτό οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πρακτικά παραδείγματα και τεχνικές εφαρμογής των ΕΛΠ.

Θεματολογία Σεμιναρίου

 • Πεδίο εφαρμογής
 • Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων
  • Πολύ μικρές οντότητες
  • Μικρές οντότητες
  • Μεσαίες οντότητες
  • Μεγάλες οντότητες
 • Λογιστικό σύστημα
 • Λογιστικά αρχεία
  • Αρχείο Ενσώματων & Άυλων περιουσιακών στοιχείων
  • Αρχείο επενδύσεων σε χρεωστικούς τίτλους
  • Αρχείο Ιδιόκτητων αποθεμάτων
  • Αρχείο λογαριασμών
 • Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος
 • Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων
 • Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων
 • Τιμολόγιο πώλησης
  • περιεχόμενο τιμολογίου
  • απλοποιημένο και συγκεντρωτικό τιμολόγιο
  • Χρόνος έκδοσης τιμολογίου
 • Λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών
  • Εκδιδόμενα στοιχεία
  • Χρόνος έκδοσης στοιχείων
 • Ηλεκτρονικό τιμολόγιο
 • Αυθεντικότητα τιμολογίου
 • Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
  • Ορισμός Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
  • Γενικές αρχές σύνταξης Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Κανόνες επιμέτρησης
  • Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία
  • Ιδιοπαραγόμενα πάγια στοιχεία
  • Αποσβέσεις
  • Χρηματοδοτική μίσθωση – Παραδείγματα
  • Λειτουργική μίσθωση
  • Παραδείγματα
 • Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών
 • Υποχρεώσεις
  • Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις – Παραδείγματα
  • Μη Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις – Παραδείγματα
  • Προβλέψεις – Παραδείγματα
 • Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι
  • Κρατικές επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων – Παραδείγματα
  • Κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων
  • Αναβαλλόμενοι φόροι – Παραδείγματα
 • Κατάσταση αποτελεσμάτων
 • Καθαρή θέση
 • Προσάρτημα
 • Μεταβατικές διατάξεις
 • Παραδείγματα και ασκήσεις μετάβασης στα ΕΛΠ.

Τα σεμινάριά μας επιδοτούνται μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Τόπος Διεξαγωγής

Στις αίθουσες εκπαίδευσης της Zisimatos Seminars
Κλιμάνογλου 32, Νέα Ιωνία

Newsletter

Eγράψου στο newsletter μας και κέρδισε !