Αύξηση Ρευστότητας & Κερδοφορίας

Αύξηση Ρευστότητας & Κερδοφορίας

Πως να αυξήσετε την ρευστότητα και την κερδοφορία της επιχείρησής σας

Mε γνώμονα την ζωτική ανάγκη συνεχούς βελτίωσης της ρευστότητας, παρέχουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία για να σχεδιάσουμε μαζί την κατάλληλη στρατηγική και τις πολιτικές σε βασικές επιχειρηματικές λειτουργίες όπως :

 • Καθοδήγηση επιχειρηματιών και στελεχών επιχείρησης σε θέματα οικονομικής και εμπορικής διαχείρισης
 • Βελτίωση ρευστότητας και βελτίωση κερδοφορίας
 • Βελτίωση της οργάνωσης παραγωγής και του κόστους παραγωγής
 • Αξιολόγηση των προϊόντων που παράγετε και τον εμπορευμάτων που εμπορεύεστε (με έμφαση στα χαμηλής κερδοφορίας)
 • Αξιολόγηση υφιστάμενου πελατολογίου, με σκοπό τον εντοπισμό  ζημιογόνων πελατών ή πολύ μικρής συνεισφοράς στα κέρδη της επιχείρησης.
 • Σχεδιασμός και έλεγχος πιστωτικής πολιτικής προς τους πελάτες της επιχείρησης, έτσι ώστε να βελτιωθεί ο χρόνος είσπραξης και να εξοικονομηθεί επιπλέον ρευστότητα
 • Υπολογισμός κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων, και καθορισμός πολιτικής αποθεμάτων, για το βέλτιστο stock που πρέπει να τηρεί η επιχείρηση και να εξοικονομηθεί επιπλέον ρευστότητα
 • Επανεξέταση-επαναδιαπραγμάτευση των συμφωνημένων όρων πίστωσης από τους προμηθευτές
 • Κατάρτιση βραχυχρόνιου ταμειακού προγράμματος, για τον συγχρονισμό εισπράξεων – πληρωμών. Κατάρτιση μακροχρόνιου οικονομικού πλάνου, για την διάγνωση των μελλοντικών χρηματοδοτικών αναγκών της επιχείρησης.
 • Αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού βάση του πλάνου μελλοντικών ταμειακών ροών της επιχείρησης
 • Κοστολόγηση – αξιολόγηση των κέντρων κόστους και των βασικών διεργασιών που εκτελεί η επιχείρηση, και επανασχεδιασμός διαδικασιών για βελτίωση της αποδοτικότητας αλλά και μείωσης του κόστους
 • Αξιοποίηση των μηχανογραφικών συστημάτων (ERP) για μείωση του λειτουργικού κόστους και τον έλεγχο εφαρμογής πολιτικών και διαδικασιών
 • Οργάνωση και Αναδιοργάνωση τμημάτων με σκοπό την βέλτιστη αποτελεσματικότητα διαδικασιών και αρμοδιοτήτων, λήψη αποφάσεων, στοχοποίηση και επίτευξη στόχων, ανάδειξη και επίλυση προβλημάτων, διαμόρφωση συστημάτων διοίκησης