Διαχείριση των Οικονομικών μίας Επιχείρησης

Διαχείριση των Οικονομικών μίας Επιχείρησης

 • Καθοδήγηση επιχειρηματιών και στελεχών επιχείρησης σε θέματα οικονομικής και εμπορικής διαχείρισης
 • Διαμόρφωση ποσοτικών, αξιακών και ποιοτικών στόχων σε όλα τα τμήματα και λειτουργίες της επιχείρησης
 • Αξιολόγηση πορείας και στόχων επιχείρησης
 • Ανάλυση κερδοφορίας με προτάσεις βελτίωσης
 • Ανάλυση ταμειακής ρευστότητας με προτάσεις βελτίωσης
 • Σχεδιασμός και παρακολούθηση Cash Flows & Budgets
 • Διαμόρφωση συστημάτων Οικονομικών Αναφορών (Reporting)
 • Τεχνικές βελτιστοποίησης εξόδων
 • Βιομηχανική Κοστολόγηση & Βελτιστοποίηση του Κόστους Παραγωγής
 • Αξιολόγηση Επενδύσεων
 • Αποτελεσματική Διαχείριση Αποθεμάτων και Πιστώσεων
 • Business & Financial Plan
 • Αναδιαρθρώσεις Δανείων και Επιτοκίων
 • Εκπόνηση Οικονομοτεχνικού  Σχεδίου
 • Μελέτη Βιωσιμότητας
 • Οικονομετρική και Στατιστική Ανάλυση
 • Επιχειρηματικές Προβλέψεις
 • Βελτιστοποίηση Προϋπολογισμού, Δικτύου Logistics, Sales & Marketing Product Mix
 • Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Εταιριών
 • Αποτιμήσεις Επενδύσεων και Projects