Οργάνωση & Επίβλεψη Λογιστηρίων

Οργάνωση & Επίβλεψη Λογιστηρίων

Στην περίπτωση που απαιτείται εσωτερικά οργανωμένο λογιστήριο με εμπορική / λογιστική / οικονομική διαχείριση και μισθοδοσία, αναλαμβάνουμε :

 • Φορολογική συμμόρφωση.
 • Συμμόρφωση σε θέματα εργατικής νομοθεσίας.
 • Έλεγχοι ορθότητας περιοδικών δηλώσεων.
 • Έλεγχος μισθοδοσίας.
 • Σύνταξη Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων και λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων.
 • Αξιολόγηση και επιλογή προσωπικού.
 • Επιμόρφωση εργαζομένων.
 • Αξιολόγηση και αξιοποίηση ERP.
 • Διοικητική Λογιστική.
 • Reporting σε εμπορικά και οικονομικά θέματα. Συνεχής παρακολούθηση της πορείας της επιχείρησής.
 • Διαμόρφωση διαδικασιών αποθηκών, παραγγελιοληψίας, αγορών, τιμολόγησης, διακίνησης, παραγωγής κλπ.
 • Δύσκολα θέματα όπως θέματα μετασχηματισμών επιχειρήσεων, νέων επενδύσεων, αποτιμήσεων, διαφόρων διοικητικών αποφάσεων, επιδοτούμενων προγραμμάτων.