Υπηρεσία / Project Βιομηχανικής Κοστολόγησης για την Λήψη Αποφάσεων

Υπηρεσία / Project Βιομηχανικής Κοστολόγησης για την Λήψη Αποφάσεων

Σήμερα που οι αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον είναι ραγδαίες και δοκιμάζεται η βιωσιμότητα των οικονομικών μονάδων, είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ, κάθε επιχείρηση, να γνωρίζει με ακρίβεια το κόστος των προϊόντων της, αλλά και τον τρόπο που διαμορφώνονται και συμπεριφέρονται γενικότερα όλα τα κόστη της. Η γνώση αυτή είναι απαραίτητη τόσο για τον έλεγχο του κόστους, όσο και για την λήψη αποφάσεων στρατηγικού ή τακτικού χαρακτήρα.

 

Οφέλη από την Υπηρεσία αυτή :

 • Σχεδιασμός κοστολογικής δομής της επιχείρησης και των διαδικασιών κοστολόγησης
 • Επιλογή του καταλληλότερου συστήματος κοστολόγησης, έτσι ώστε να προσδιορίζεται με αντικειμενικό τρόπο το κόστος των προϊόντων
 • Ανάλυση των συστατικών του κόστους και αναγνώριση με ποιον τρόπο και σε ποιο βαθμό επηρεάζουν την κερδοφορία της επιχείρησης
 • Αξιοποίηση των πληροφοριών της κοστολόγησης για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, όπως:
  • Αξιολόγηση επένδυσης για επέκταση παραγωγικής δυναμικότητας ή για παραγωγή νέο προϊόντος
  • Κατάργηση ή όχι “ζημιογόνων” προϊόντων ή πελατών
  • Καθορισμό τιμολογιακής πολιτικής
  • Καθορισμό ειδικών τιμών πώλησης για ειδικές περιπτώσεις
 • Υπολογισμός του του ύψους της παραγωγής που μεγιστοποιεί τα κέρδη της επιχείρησης
 • Ποσοτικός προσδιορισμός των κινδύνων που δημιουργεί ο κάθε τρόπος παραγωγικής διαδικασίας, λόγω της επίδρασής του στη μεταβλητότητα των κερδών της επιχείρησης
 • Σύνδεση των στόχων παραγωγής με τους εταιρικούς στόχους, μέσω της δημιουργίας κατάλληλων δεικτών ελέγχου

 

Αναλυτικά, οι υπηρεσίες της Zisimatos Management συμβάλλουν στην διαμόρφωση  Συστημάτων και Μεθοδολογιών Κοστολόγησης που περιλαμβάνουν :

 • Συστήματα Κοστολόγησης :
  • Συστατικά του κόστους παραγωγής
  • Άμεσο & έμμεσο κόστος
  • Βιομηχανικά έξοδα παραγωγής
  • Σταθερά & μεταβλητά έξοδα
  • Κέντρα κόστους
  • Μέθοδοι επανεπιμερισμού του κόστους βοηθητικών κέντρων κόστους στα κύρια
  • Υπολογισμός κόστους παραχθέντων προϊόντων
  • Υπολογισμός κόστους πωληθέντων προϊόντων
  • Αποτίμηση αποθεμάτων ετοίμων & ημικατεργασμένων προϊόντων
  • Κοστολόγηση εξατομικευμένης παραγωγής
  • Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής
  • Η έννοια του οριακού κόστους
  • Μέθοδος της οριακής κοστολόγησης
  • Σύγκριση των μεθόδων, πλήρους και οριακής κοστολόγησης
  • Πρότυπη κοστολόγηση
 • Activity Based Costing
  • Ανάπτυξη συστήματος A.B.C
 • Συστημική Ανάλυση του Κόστους Παραγωγής :
  • Αποτύπωση της ροής των προϊόντων στην παραγωγική διαδικασία
  • Αναγνώριση-καθορισμός των κύριων και υποστηρικτικών κέντρων κόστους & δραστηριοτήτων
  • Φορείς του κόστους
  • Οδηγοί κόστους
  • Ποσοτικοποίηση αναγκών σε υλικά, εργασία, και δαπάνες
  • Προδιαγραφές προϊόντων (B.O.M)
  • Υπολογισμός φύρας & υπολειμμάτων
  • Κοστολόγηση Συμπαραγωγών προϊόντων και υποπροϊόντων
 • Κοστολόγηση & Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων :
  • Αποφάσεις μεταξύ ιδιοπαραγωγής και αγοράς από εξωτερικό προμηθευτή
  • Συσχέτηση κοστολόγησης και τιμολογιακής πολιτικής
  • Καθορισμός πολιτικής αποθεμάτων
  • Ανάλυση και μοντελοποίηση του Νεκρού σημείου (breakeven) της επιχείρησης
  • Δείκτες αποδοτικότητας
  • Αξιολόγηση επενδυτικών προγραμμάτων παραγωγής
  • Σενάρια-προϋπολογισμού κερδών και ισολογισμού ανά επίπεδο παραγωγικής δραστηριότητας
  • Ανάλυση ευαισθησίας του κόστους παραγωγής στις μεταβολές των βασικών συστατικών του