Υπηρεσίες Μείωσης Εξόδων, Αύξησης Ρευστότητας & Κερδοφορίας

Υπηρεσίες Μείωσης Εξόδων, Αύξησης Ρευστότητας & Κερδοφορίας

Πως να αυξήσετε την ρευστότητα και την κερδοφορία της επιχείρησής σας :

 

Mε γνώμονα την ζωτική ανάγκη συνεχούς βελτίωσης της ρευστότητας, παρέχουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία για να σχεδιάσουμε μαζί την κατάλληλη στρατηγική και τις πολιτικές σε βασικές επιχειρηματικές λειτουργίες όπως :

 • Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας όλων των εξόδων, γραμμή – γραμμή (για όλα τα τμήματα της επιχείρησης). Καθορισμός στόχων για βέλτιστες αξίες που παρακολουθούνται εβδομάδα – εβδομάδα και γραμμή – γραμμή
 • Μελέτες μείωσης για όλα τα έξοδα (όλων των τμημάτων) μέσω έρευνας ορθής χρήσης των εξόδων μέσα στην επιχείρηση, έρευνα αγοράς  (σχέση ποιότητα / τιμή) και διαπραγματεύσεων με προμηθευτές
 • Βελτίωση της οργάνωσης παραγωγής και του κόστους παραγωγής
 • Αξιολόγηση των προϊόντων που παράγετε και τον εμπορευμάτων που εμπορεύεστε (με έμφαση στα χαμηλής κερδοφορίας)
 • Αξιολόγηση υφιστάμενου πελατολογίου , με σκοπό τον εντοπισμό  ζημιογόνων πελατών ή πολύ μικρής συνεισφοράς στα κέρδη της επιχείρησης.
 • Σχεδιασμός και έλεγχος πιστωτικής πολιτικής προς τους πελάτες της επιχείρησης, έτσι ώστε να βελτιωθεί ο χρόνος είσπραξης και να εξοικονομηθεί επιπλέον ρευστότητα
 • Υπολογισμός κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων, και καθορισμός πολιτικής αποθεμάτων , για το βέλτιστο stock που πρέπει να τηρεί η επιχείρηση και να εξοικονομηθεί επιπλέον ρευστότητα
 • Επανεξέταση – επαναδιαπραγμάτευση των συμφωνημένων όρων πίστωσης από τους προμηθευτές
 • Κατάρτιση βραχυχρόνιου ταμειακού προγράμματος , για τον συγχρονισμό εισπράξεων – πληρωμών. Κατάρτιση μακροχρόνιου οικονομικού πλάνου, για την διάγνωση των μελλοντικών χρηματοδοτικών αναγκών της επιχείρησης.
 • Αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού βάση του πλάνου μελλοντικών ταμειακών ροών της επιχείρησης
 • Κοστολόγηση – αξιολόγηση των κέντρων κόστους και των βασικών διεργασιών που εκτελεί η επιχείρηση, και επανασχεδιασμός διαδικασιών για βελτίωση της αποδοτικότητας αλλά και μείωσης του κόστους
 • Αξιοποίηση των μηχανογραφικών συστημάτων (ERP) για μείωση του λειτουργικού κόστους και τον έλεγχο εφαρμογής πολιτικών και διαδικασιών
 • Οργάνωση και Αναδιοργάνωση τμημάτων με σκοπό την βέλτιστη αποτελεσματικότητα διαδικασιών και αρμοδιοτήτων, λήψη αποφάσεων, στοχοποίηση και επίτευξη στόχων, ανάδειξη και επίλυση προβλημάτων, διαμόρφωση συστημάτων διοίκησης
 • Τέλος, με όλα τα ανωτέρω επιτυγχάνουμε βελτίωση ρευστότητας και βελτίωση κερδοφορία