Υπηρεσίες Οικονομικού Συμβούλου

Υπηρεσίες Οικονομικού Συμβούλου

Η Zisimatos Management – Financial & Business Solutions, υποστηρίζει και διασφαλίζει μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με τον ρόλο του Οικονομικού Συμβούλου. 

Ενδεικτικά υπηρεσίες με μετρήσιμα οφέλη :

 • Συμμετοχή στην λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, με υποβολή προτάσεων και αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων
 • Έκδοση τακτικών ή έκτακτων αναφορών (reporting) και εκθέσεων με εμπορικές / οικονομικές πληροφορίες και δείκτες προς παρουσίαση σε Διευθύνσεις και Διοίκηση προς εξαγωγή συμπερασμάτων και λήψη αποφάσεων
 • Εκπόνηση / παρακολούθηση του ετησίου budget για όλα τα τμήματα / λειτουργίες
 • Εποπτεία ελέγχου όλων των δαπανών / αγορών / εξόδων και έρευνα αγοράς για εναλλακτικές λύσεις για τον περιορισμό των εξόδων
 • Επικοινωνία, διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνιών με τράπεζες και παρακολούθηση των όρων λήψης δανείων
 • Εκπόνηση, εποπτεία του Cash Flow σε συνεργασία με όλα τα τμήματα της εταιρίας
 • Αξιολόγηση, αξιοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων
 • Σχεδιασμός πιστωτικής πολιτικής προς πελάτες και προμηθευτές
 • Συμμετοχή στον σχεδιασμό πολιτικών τιμολόγησης, αποθεμάτων, αγορών, επενδύσεων,
 • Σχεδιασμός, εποπτεία των εσωτερικών διαχειριστικών ελέγχων
 • Καθοδήγηση / εκπαίδευση επιχειρηματιών και στελεχών σε θέματα οικονομικής και εμπορικής διαχείρισης
 • Προγραμματισμός, συντονισμός, εποπτεία, έλεγχος των εργασιών του λογιστηρίου / οικονομικών υπηρεσιών
 • Συμμέτοχή στην διαμόρφωση ποσοτικών, αξιακών και ποιοτικών στόχων σε όλα τα τμήματα και λειτουργίες της επιχείρησης (όλα τα τμήματα επηρεάζουν το οικονομικό αποτέλεσμα).
 • Αξιολόγηση πορείας και στόχων επιχείρησης
 • Ανάλυση ταμειακής ρευστότητας με προτάσεις βελτίωσης
 • Βιομηχανική και Διοικητική κοστολόγηση
 • Εκπόνηση Business & Financial Plan
 • Αξιολόγηση / αποτίμηση Επενδύσεων