Νέα

Καλύφθηκε

Financial Controller

Zisimatos Management  – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, για λογαριασμό της ταχέως αναπτυσσόμενης εταιρείας Θεόνη – Μεταλλικό Νερό A.E, που διαθέτει 20 διεθνή βραβεία ποιότητας, αναζητά Financial Controller.

Ρόλος Θέσης

 • Η αποτελεσματική τρέχουσα – καθημερινή οικονομική διαχείριση
 • Η ορθολογική κοστολόγηση των προϊόντων
 • Ο έλεγχος της ορθής απεικόνιση των συναλλαγών στην λογιστική
 • Συμμετοχή στην σύνταξη, παρακολούθηση και διαχείριση του Budget & Cash Flow της Εταιρείας
 • Συμμετοχή στον σχεδιασμό και εφαρμογή της Πιστωτικής Πολιτικής της Εταιρείας
 • Συμμετοχή στη σύνταξη των Μηνιαίων Αναφορών (P&L) προς τη Διοίκηση
 • Ad hoc χρηματοοικονομικές μελέτες
 • Η διοικητική υποστήριξη σε θέματα σχεδιασμού και εφαρμογής δια-τμηματικών διαδικασιών

Απαραίτητα Προσόντα

 • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ σε Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά
 • Επαρκής γνώση Βιομηχανικής Κοστολόγησης
 • Πολύ καλή γνώση Λογιστικής (ΕΛΠ ή IFRS)
 • Απαραίτητη εμπειρία πάνω από 3 έτη σε βιομηχανική εταιρεία
 • Εμπειρία σε μηχανογραφημένα συστήματα ERP
 • Άριστη γνώση Αγγλικής & άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (ιδίως excel)
 • Ικανότητα συνεργασίας με την ομάδα
 • Ικανότητα λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων
 • Ικανότητα τήρησης προθεσμιών και εκπλήρωσης πλάνων
 • Ικανότητα αποδοτικής εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον

E- mail αποστολής βιογραφικών: [email protected].

Η Zisimatos Management διασφαλίζει τη δίκαιη και ενδεδειγμένη προστασία και εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να αποτρέπεται μεταξύ άλλων κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση αυτών και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία τους. Προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο και τη φυσική και λογική ασφάλεια των δεδομένων, εφαρμόζει κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές, ενώ λαμβάνει όλα τα πρόσφορα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφάλειας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Επιπλέον, μεριμνά ώστε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων να διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό της, που δεσμεύεται από αυστηρές υποχρεώσεις για την τήρηση της εμπιστευτικότητάς τους.