Νέα

Καλύφθηκε

Γενικός Διευθυντής

H Zisimatos Management αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, ταχέως αναπτυσσόμενη βιομηχανική εταιρεία στην περιφέρεια της Κεντρικής Θεσσαλίας, Γενικό Διευθυντή.

Αρμοδιότητες

 • Αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο
 • Συντονίζει και εποπτεύει τις επιμέρους διευθύνσεις σε θέματα καθημερινής λειτουργίας
 • Ελέγχει και καθοδηγεί για την απρόσκοπτη επίτευξη των επιμέρους στόχων
 • Διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα των τακτικών δια-τμηματικών συναντήσεων
 • Διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα και την εφαρμογή των δια-τμηματικών διαδικασιών
 • Συντονίζει και συμμετέχει στην διαμόρφωση του Business Plan και των ετήσιων προϋπολογισμών των επιμέρους διευθύνσεων
 • Αξιολογεί σε μηνιαία βάση την πορεία της επιχείρησης και ενημερώνει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
 • Υποστηρίζει όλες τις επιμέρους διευθύνσεις της επιχείρησης για την απρόσκοπτη λειτουργία
 • Κατευθύνει τους επιμέρους διευθυντές σε θέματα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού
Απαραίτητα Προσόντα
 • Μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Επιχειρήσεων – MBA
 • Εμπειρία σε θέματα εμπορικά, οικονομικά και ανθρώπινου δυναμικού
 • Οργανωτικές διοικητικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Εμπειρία στην διαχείριση και ανάπτυξη ομάδων
 • Εξαιρετικές ικανότητες παρουσίασης
 • Πολύ καλός χειρισμός Η/Υ και εμπειρία σε ERP συστήματα
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο
Παροχές
 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
Όλες οι πληροφορίες που θα μας αποστείλετε θα παραμείνουν άκρως εμπιστευτικές.
Αν ταιριάζετε με τα κριτήρια, παρακαλούμε να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας, με αναγραφή τον κωδικό θέσης CEO 124

E- mail αποστολής βιογραφικών: [email protected]

Η Zisimatos Management διασφαλίζει τη δίκαιη και ενδεδειγμένη προστασία και εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να αποτρέπεται μεταξύ άλλων κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση αυτών και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία τους. Προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο και τη φυσική και λογική ασφάλεια των δεδομένων, εφαρμόζει κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές, ενώ λαμβάνει όλα τα πρόσφορα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφάλειας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Επιπλέον, μεριμνά ώστε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων να διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό της, που δεσμεύεται από αυστηρές υποχρεώσεις για την τήρηση της εμπιστευτικότητάς τους.