Νέα

Καλύφθηκε

Λογιστής

Zisimatos Management  – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, για λογαριασμό της ταχέως αναπτυσσόμενης εταιρείας Θεόνη – Μεταλλικό Νερό A.E, που διαθέτει 20 διεθνή βραβεία ποιότητας, ενδιαφέρεται να προσλάβει ένα δυναμικό στέλεχος για τη θέση του Λογιστή.

Ο κατάλληλος υποψήφιος αναμένεται να

 • Επιμελείται και να συντονίζει όλο το φάσμα του λογιστηρίου (λογιστικές εργασίες, φορολογία, μισθοδοσία, εργατικά, ERP, τιμολόγηση, πιστωτικός έλεγχος, λογιστική αποθήκη, κοστολόγηση, διαδικασίες εξαγωγών).
 • Συντονίζει τη συλλογή και επεξεργασία όλων των οικονομικών στοιχείων και να συμμετέχει στην κατάρτιση των τακτικών προϋπολογισμών και στην παραγωγή των μηνιαίων και ετήσιων χρηματοοικονομικών αναφορών.

Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α αναμένεται να πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις

 • Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών οικονομικής κατεύθυνσης (Α.Ε.Ι.)
 • Ελάχιστη προϋπηρεσία 5 ετών σε αντίστοιχη θέση.
 • Πολύ καλή γνώση της φορολογικής νομοθεσίας.
 • Γνώση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και MS Office (ιδίως Excel).
 • Άριστη γνώση μηχανογραφημένων λογιστικών συστημάτων ERP.
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες.
 • Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
 • Ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας.

E- mail αποστολής βιογραφικών: [email protected].

Η Zisimatos Management διασφαλίζει τη δίκαιη και ενδεδειγμένη προστασία και εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να αποτρέπεται μεταξύ άλλων κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση αυτών και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία τους. Προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο και τη φυσική και λογική ασφάλεια των δεδομένων, εφαρμόζει κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές, ενώ λαμβάνει όλα τα πρόσφορα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφάλειας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Επιπλέον, μεριμνά ώστε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων να διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό της, που δεσμεύεται από αυστηρές υποχρεώσεις για την τήρηση της εμπιστευτικότητάς τους.