Νέα

Καλύφθηκε

Μηχανολόγος για τεχνική υποστήριξη

Περιγραφή Θέσης

Η Zisimatos Management για λογαριασμό εμπορικής εταιρίας που δραστηριοποιείται στο κλάδο της Θέρμανσης, της Ύδρευσης, του Κλιματισμού και του Φυσικού Αερίου, και έχει έδρα στην Ηλιούπολη, αναζητεί ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. 

Αρμοδιότητες

  • Υποστήριξη Πελατών / Εγκαταστατών για όλα τα τεχνικά ζητήματα που ανακύπτουν.
  • Υποστήριξη της Ομάδας των Πωλητών της Εταιρίας.
  • Εκπαίδευση των Πελατών.
  • Επικοινωνία με το εργοστάσιο του εξωτερικού για τεχνικά θέματα.
  • Δυνατότητα επισκέψεων σε εργοστάσια του Εξωτερικού.

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες θα πρέπει να διαθέτουν

  • Πτυχίο Μηχανολόγου ΑΕΙ/ ΤΕΙ.
  • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχο περιβάλλον οργανωμένης επιχείρησης.
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (προφορικός – γραπτός λόγος).
  • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.
  • Γνώση της Αγοράς του Κλάδου.

E- mail αποστολής βιογραφικών: [email protected].

Η Zisimatos Management διασφαλίζει τη δίκαιη και ενδεδειγμένη προστασία και εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να αποτρέπεται μεταξύ άλλων κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση αυτών και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία τους. Προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο και τη φυσική και λογική ασφάλεια των δεδομένων, εφαρμόζει κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές, ενώ λαμβάνει όλα τα πρόσφορα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφάλειας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Επιπλέον, μεριμνά ώστε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων να διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό της, που δεσμεύεται από αυστηρές υποχρεώσεις για την τήρηση της εμπιστευτικότητάς τους.