Νέα

Καλύφθηκε

Μηχανολόγος για τεχνική υποστήριξη

Η Zisimatos Management για λογαριασμό πελάτη της που διαθέτει την αντιπροσωπεία γνωστής εταιρίας κλιματισμού, και έχει έδρα στη Βάρη Αττικής, ζητεί ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. 

Στα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνονται:

  • Η υποστήριξη πελατών / εγκαταστατών για όλα τα τεχνικά ζητήματα που ανακύπτουν.
  • Η υποστήριξη της ομάδας των πωλητών της εταιρίας.
  • Η εκπαίδευση των πελατών.
  • Η επικοινωνία με το εργοστάσιο του εξωτερικού για τεχνικά θέματα.

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες θα πρέπει να διαθέτουν:

  • Να διαθέτουν πτυχίο μηχανολόγου ΑΕΙ/ ΤΕΙ.
  • Να γνωρίζουν πολύ καλά αγγλικά ή / και ιταλικά.
  • Να έχουν γνώση της αγοράς του κλάδου.
  • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχο περιβάλλον οργανωμένης επιχείρησης.
  • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.

E- mail αποστολής βιογραφικών: [email protected].

Η Zisimatos Management διασφαλίζει τη δίκαιη και ενδεδειγμένη προστασία και εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να αποτρέπεται μεταξύ άλλων κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση αυτών και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία τους. Προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο και τη φυσική και λογική ασφάλεια των δεδομένων, εφαρμόζει κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές, ενώ λαμβάνει όλα τα πρόσφορα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφάλειας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Επιπλέον, μεριμνά ώστε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων να διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό της, που δεσμεύεται από αυστηρές υποχρεώσεις για την τήρηση της εμπιστευτικότητάς τους.