Ο Εσωτερικός Έλεγχος στις Σύγχρονες Οικονομικές Μονάδες

Εισηγητές

Ομάδα εισηγητών με μεγάλη εργασιακή και εκπαιδευτική εμπειρία

Πληροφορίες

Χαραλαμπάκη Φωφώ

Τ. 210 27 94 991 & 211 01 35 200
F. 210 27 94 998
E. Charalampaki@fbsolutions.gr

Παρέχονται

Εκπαιδευτικό υλικό & Βεβαίωση Παρακολούθησης

Σε ποιους απευθύνεται

Μέλη των Επιτροπών Ελέγχου των Διοικητικών Συμβουλίων, εσωτερικούς ελεγκτές, εξωτερικούς ελεγκτές, ανώτατα, ανώτερα και μεσαία στελέχη επιχειρήσεων, επιχειρηματίες, συμβούλους επιχειρήσεων, φοιτητές οικονομικών σχολών

Θεματολογία Σεμιναρίου

 • Ορισμός, σκοπός και σύντομη ιστορική ανασκόπηση της Ελεγκτικής επιστήμης
 • Υποκείμενο ελέγχου, αντικείμενο ελέγχου, ελεγκτικές διαδικασίες και είδη ελέγχων
 • Τα χαρακτηριστικά του επιτυχημένου ελέγχου
 • Διαχωρισμός των εννοιών «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου» και «Εσωτερικός Έλεγχος»
 • Ορισμός, σκοπός, περιεχόμενο και προϋποθέσεις λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Διευκρίνιση των εννοιών της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας
 • Βασικές αρχές του συστήματος εσωτερικού ελέγχου
 • Ανάλυση με παραδείγματα των κυριότερων συναλλακτικών κύκλων των επιχειρήσεων (πάγια, αποθέματα, αγορές, απαιτήσεις, διαθέσιμα, χρεόγραφα, μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, καθαρή θέση, προβλέψεις, βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, έξοδα, έσοδα, εισπράξεις, πληρωμές)
 • Ορισμός, σκοπός και τύποι του εσωτερικού ελέγχου
 • Διαφορές και ομοιότητες μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου
 • Επαγγελματικές σχέσεις μεταξύ ελεγχόμενων και ελεγκτών
 • Το καταστατικό της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου
 • Τα χαρακτηριστικά της επιτυχημένης υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου
 • Τα χαρακτηριστικά του επιτυχημένου εσωτερικού ελεγκτή
 • Η Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee)
 • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος ελέγχου
 • Τα εργαλεία και οι τεχνικές ελέγχου
 • Η Έκθεση Ελέγχου (Audit Report)
 • Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας των εσωτερικών ελεγκτών
 • Τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου (σύντομη αναφορά)

Τα σεμινάριά μας επιδοτούνται μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Newsletter

Eγράψου στο newsletter μας και κέρδισε !