Όλες οι αλλαγές στο Σ.ΕΠ.Ε και τα Εργασιακά

Σύμφωνα με το Ν. 4488/2017

Εισηγητές

Κωνσταντίνος Οικονομίδης

Πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Μεταπτυχιακές σπουδές στη Στατιστική με κατεύθυνση “Στατιστικές μέθοδοι στη διαχείριση των Ασφαλιστικών Οργανισμών” (τίτλος MSc). Διδάκτωρ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (τίτλος PhD). Ήταν στέλεχος σε μεγάλο ασφαλιστικό οργανισμό από το 1985 έως το 2013 οπότε συνταξιοδοτήθηκε. Από το 2006 έως και σήμερα είναι ειδικός επιστημονικός συνεργάτης – επισκέπτης καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ). Από το 2010  διδάσκει ως εισηγητής  ημερίδων – σεμιναρίων σε θέματα “management, εργασιακά και ασφαλιστικά”. Διδάσκει επίσης ως καθηγητής σε κολλέγια, ΙΕΚ, ΚΕΚ στα μαθήματα διοίκηση επιχειρήσεων, στατιστική (θεωρία πιθανοτήτων κ.ά.), γενική λογιστική κ.ά. Από το 2012 απασχολείται ως σύμβουλος για εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα σε μεγάλες επιχειρήσεις. Αρθρογραφεί σε περιοδικά με ειδίκευση στα εργατικά και ασφαλιστικά θέματα. Συγγραφέας βιβλίων με το αυτό αντικείμενο.

Ημ. & Ώρες Διεξαγωγής

13 Δεκεμβρίου 2017 16:00 – 21:00

Αξία Σεμιναρίου

150 €

Πληροφορίες

Χαραλαμπάκη Φωφώ
Καράμπελα Τόνια

Τ. 210 27 94 991-2-5
F. 210 27 94 998
E. in-education@fbsolutions.gr

Παρέχονται

Εκπαιδευτικό υλικό & Βεβαίωση Παρακολούθησης

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη της Διεύθυνσης Προσωπικού, καθώς και σε Λογιστές και Βοηθούς Λογιστές που ασχολούνται με Εργασιακά και μισθοδοτικά θέματα.

Το γεγονός ότι τα θέματα και οι ενότητες που θα παρουσιασθούν στο σεμινάριο αυτό εξελίσσονται με γοργούς ρυθμούς, καθιστά επιτακτική την ανάγκη διαρκούς εκπαίδευσης των στελεχών αυτών προκειμένου να είναι σε θέση να καλύπτουν με επάρκεια και αποτελεσματικότητα το σύνολο των εργασιακών θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους, στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες μέσω πρακτικών συμβουλών να ενημερωθούν για το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) και τις αρμοδιότητες του, την ελεγκτική του δράση και τις δυνατότητες που παρέχονται στο φορέα αυτό όσον αφορά στην επίλυση των εργατικών διαφορών.

Θεματολογία Σεμιναρίου

Τι ζητούν άμεσα από τις επιχειρήσεις σε ελέγχους τα καθ’ ύλην αρμόδια ελεγκτικά όργανα (ΕΦΚΑ – ΣΕΠΕ – Οικονομική Αστυνομία)

 • ΟΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ”
 • Διαμόρφωση & διαχείριση νέων προστίμων ΣΕΠΕ
 • Υποχρεώσεις εργοδοτών έναντι το ΣΕΠΕ
 • Βιβλία και καταστάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας τα οποία υποχρεούται ο εργοδότης να τηρεί και να φυλάσσει στις εγκαταστάσεις του (ανά εκμετάλλευση) και να επιδεικνύει σε τυχόν έλεγχο
 • Αίτηση θεραπείας – ένσταση
 • Οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων – χείριστες Κλαρκ
 • Απασχόληση εκτός έδρας
 • Απασχόληση σε βάρδιες
 • Εργατικό ατύχημα
 • Ειδικό βιβλίο για απασχολουμένους σε αγροτικές εργασίες και αλιεία
 • Αναγγελία – Βιβλίο Οικοδομικών Εργασιών
 • Μεταβολές στην πολιτική δικονομία (διαταγή πληρωμής, τεκμήριο ότι έχει παρασχεθεί εργασία)
 • Προστασία μητρότητας και επέκταση παροχών

 

Πιο αναλυτικά:

Τι προβλέπει συνολικά ο νέος νόμος στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων

 • Από 09.08.2017 η καθυστέρηση δεδουλευμένων αποτελεί βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας. Μεταξύ άλλων στο άρθρο 56 του Ν.4487/17 προβλέπει ότι η αξιόλογη καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζομένου από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης, θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.
 • Υποχρέωση τήρησης “ΒΙΒΛΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ” (άρθρο 109 Ν.4485/17) Καθίσταται υποχρεωτική η τήρηση από τους εργοδότες “Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία” για τις οριζόμενες κατηγορίες.
 • Εκδόθηκε η ΥΑ 33947/2065/11.08.2017 αναφορικά με τα ειδικά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των διαδικασιών ελέγχου, του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων και οδηγιών ενημέρωσης του ΣΕΠΕ και της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία για τις Φορτοεκφορτωτικές εργασίες
 • Πρόστιμο από 500 € έως 50.000 € για όποιον εργοδότη αρνηθεί την πρόσβαση των κλιμακίων του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) ή την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών.
 • Οριστικό λουκέτο σε όποια επιχείρηση δεν συμμορφωθεί με τις κυρώσεις τις οποίες επιβάλλουν οι Επιθεωρητές Εργασίας σε σχέση με παραβάσεις που εγκυμονούν άμεσο ή σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.
 • Προσωρινό λουκέτο επιχείρησης στην περίπτωση κατά την οποία δεν καταβάλλει πλήρως αποδοχές αδείας ή αναλογίας αυτών, επίδομα αδείας ή δεν καταθέσει πίνακα προσωπικού και ωρών εργασίας, απασχολεί εργαζομένους κατά τις ώρες μη λειτουργίας των επιχειρήσεων, “τεμαχίζει™ το ωράριο των μερικώς απασχολουμένων και υπερβαίνει τα χρονικά όρια της απασχόλησης του προσωπικού της.
 • Οριστικό λουκέτο σε επιχειρήσεις των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν συμμορφωθούν στις ποινές ή στα πρόστιμα (π.χ., εξάμηνη φυλάκιση, πρόστιμο τουλάχιστον 900 €) τα οποία θα επιβληθούν, τα οποία σχετίζονται με την απασχόληση αδήλωτου προσωπικού.
 • Πρόστιμο έως 50.000 € για παράβαση της υποχρέωσης αναγραφής εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού.
 • Πρόστιμο έως 50.000 € για όποιον εργοδότη δεν δηλώσει στην αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας κάθε υπερεργασία και νόμιμη υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων.
 • Πρόστιμο 10.550 € για όποιον εργοδότη εκτελεί οικοδομική εργασία ή τεχνικό έργο και δεν αναγγέλλει ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΣΕΠΕ (ΟΠΣ – ΣΕΠΕ) το απασχολούμενο προσωπικό πριν από την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης.
 • Καταλογισμός στον εργοδότη της κατηγορίας της “άτακτης καταγγελίας” σύμβασης σε περίπτωση κατά την οποία αυτός δεν τηρήσει εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής των συνοδευτικών εγγράφων της παρούσας.
 • Υποχρέωση του εργοδότη να εφοδιάζει τους εργαζομένους του με αντίγραφο της κατάστασης προσωπικού ή απόσπασμα αυτής όταν απασχολούνται εκτός της έδρας ή του παραρτήματος της επιχείρησης.
 • Δυνατότητα των κοινωνικών εταίρων (εργοδοτών και εργαζομένων) να καθορίζουν ελεύθερα και οποτεδήποτε, μέσω γραπτής συμφωνίας, τις πρακτικές λεπτομέρειες της ενημέρωσης και διαβούλευσης, στο κατάλληλο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου της επιχείρησης ή της εγκατάστασης.
 • Προσδιορισμός χρονικού διαστήματος 60 ημερών για τη συζήτηση των αγωγών και των τακτικών ένδικων μέσων επί εργατικών διαφορών (άκυρη απόλυση, μισθοί υπερημερίας και καθυστερημένοι μισθοί).
 • Δυνατότητα έκδοσης διαταγής πληρωμής οφειλόμενου μισθού εφόσον η σύναψη της σύμβασης εργασίας αποδεικνύεται εγγράφως.

Τα σεμινάριά μας επιδοτούνται μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Τόπος Διεξαγωγής

Στις αίθουσες εκπαίδευσης της Zisimatos Seminars
Κλιμάνογλου 32, Νέα Ιωνία

Newsletter

Eγράψου στο newsletter μας και κέρδισε !