Οργάνωση Παραγωγής – Συντήρησης Η/Μ Εξοπλισμού

Οργάνωση Παραγωγής - Συντήρησης Η/Μ Εξοπλισμού

Smart industry control concept. stock photo

Σ’ένα απαιτητικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον η σωστή οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας είναι ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια μιας υγειούς και ανταγωνιστικής εταιρείας.

Η σωστή και οικονομική διαχείριση των παραγωγικών πόρων ( υλικών & ανθρώπινων) συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας καθώς και στην αντιμετώπιση δομικών προβλημάτων που πηγάζουν κυρίως από παρωχημένα μοντέλα διοίκησης.

Η επαναξιολόγηση , ο εξορθολογισμός καθώς και η καθιέρωση καινούργιων μοντέλων διοίκησης και λειτουργίας των παραγωγικών και των υποστηρικτικών τμημάτων μίας επιχείρησης, είναι αναγκαία και μονόδρομος στην  βελτίωση των δεικτών  της επιχείρησης.

Η αλλαγή στην φιλοσοφία λειτουργίας των παραγωγικών τμημάτων, η εισαγωγή διαδικασιών λειτουργίας με παράλληλη καθιέρωση μετρήσιμων δεικτών παραγωγικότητας και απόδοσης (ΚΡΙ’s), δίνουν το συγκριτικό πλεονέκτημα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να «συνομιλούν» επί ίσης όροις με πελάτες που έχουν ήδη καθιερώσει και λειτουργούν τέτοια μοντέλα ή με πελάτες που απαιτούν τέτοιου είδους οργάνωση και δομή σε εταιρείες για πιθανή συνεργασία.

Τι προσφέρουμε :

  • Διαγνωστικό έλεγχο παραγωγής και υποστηρικτικών τμημάτων (Η/Μ Συντήρηση – Υποδομές)
  • Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και ανάλυση των δυνατών και αδύνατων σημείων.
  • Παρουσίαση προτάσεων βελτίωσης ή και αλλαγής του τρόπου λειτουργίας Παραγωγής & Υποστηρικτικών τμημάτων
  • Εισαγωγή νέων διαδικασιών λειτουργίας , παρακολούθησης και αξιολόγησης των τμημάτων αυτών (Lean management, 3P Maintenance, κλπ.)
  • Υιοθέτηση συγκεκριμένων στόχων στην βάση μετρήσιμων δεικτών παραγωγικότητας και απόδοσης των παραγωγικών πόρων
  • Δημιουργία των απαραίτητων αναφορών (reports) σε προκαθορισμένες χρονικές περίοδοι( ημερήσιες, εβδομαδιαίες, μηνιαίες, κ.ο.κ)
  • Εκπαίδευση του προσωπικού στους νέους κανόνες/διαδικασίες λειτουργίας
  • Παρακολούθηση της λειτουργίας του νέου μοντέλου λειτουργίας
  • Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και ανατροφοδότηση του μοντέλου λειτουργίας
  • Υποστήριξη της λειτουργίας μέσω τακτικών επισκέψεων και προτάσεων για συνεχή βελτίωση (continuous improvement)