Νέα

Καλύφθηκε

Πωλητής B2B Θεσσαλονίκη

H Zisimatos Management για λογαριασμό της αναπτυσσόμενης εταιρείας Dragon Clean, την μεγαλύτερη εταιρία στο χώρο παραγωγής και εμπορίας απορρυπαντικών και συστημάτων καθαρισμού για επαγγελματικούς χώρους, με έδρα την Θεσσαλονίκη, αναζητά επιπλέον Πωλητές Β2Β για την Περιοχή της Θεσσαλονίκης με σκοπό την περαιτέρω αύξηση του πελατολογίου της.

Αρμοδιότητες

 • Σε συνάρτηση των στόχων που έχουν τεθεί αναζητούν, αξιολογούν (με συγκεκριμένα κριτήρια) και αναπτύσσουν νέο πελατολόγιο.
 • Επισκέπτονται τους νέους πελάτες σύμφωνα με το πρόγραμμα επισκέψεων.
 • Εφαρμόζουν τις τεχνικές πωλήσεων, διαπραγματεύσεων και δημιουργίας σχέσεων με πελάτες.
 • Εφαρμόζουν την τιμολογιακή, εκπτωτική και πιστωτική πολιτική της εταιρίας.
 • Παρακολουθούν την πορεία των πωλήσεων των προϊόντων και των εισπράξεων των πελατών τους.
 • Λαμβάνουν παραγγελίες και παρέχουν συμβουλές στους πελάτες.
 • Συντηρούν σύστημα συνεχούς αναφοράς και πληροφόρησης προς την Διεύθυνση Πωλήσεων και την Διοίκηση της Εταιρίας.
Προσόντα
 • Εμπειρία σε πωλήσεις Β2Β.
 • Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ.
 • Ικανότητα εργασίας κάτω από στόχους.
 • Πειστικότητα και ικανότητες διαπραγμάτευσης.
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας.
 • Ευχέρεια μετακινήσεων.
Παροχές
 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών.
 • Εταιρικό αυτοκίνητο.
 • Εταιρικό κινητό.
 • Εταιρικό tablet.
 • Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας.

E- mail αποστολής βιογραφικών: [email protected].

Η Zisimatos Management διασφαλίζει τη δίκαιη και ενδεδειγμένη προστασία και εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να αποτρέπεται μεταξύ άλλων κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση αυτών και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία τους. Προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο και τη φυσική και λογική ασφάλεια των δεδομένων, εφαρμόζει κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές, ενώ λαμβάνει όλα τα πρόσφορα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφάλειας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Επιπλέον, μεριμνά ώστε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων να διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό της, που δεσμεύεται από αυστηρές υποχρεώσεις για την τήρηση της εμπιστευτικότητάς τους.