Νέα

Καλύφθηκε

ΠΩΛΗΤΗΣ-ΠΩΛΗΤΡΙΑ B2B Β. ΕΛΛΑΔΑΣ

H Zisimatos Management  για λογαριασμό της διαρκώς αναπτυσσόμενης εταιρείας Θεόνη – Μεταλλικό Νερό AE με έδρα τη Βατσουνιά Μουζακίου, που διαθέτει 20 διεθνή βραβεία ποιότητας, αναζητά Πωλητή-Πωλήτρια Β2Β για τη Β. Ελλάδα, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Αρμοδιότητες

 • Ανάπτυξη νέων συνεργασιών.
 • Ανάπτυξη και διαχείριση του δικτύου εταιρικών πελατών της περιοχής ευθύνης του, με ιδιαίτερη έμφαση στο χονδρεμπόριο.
 • Ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών και εντοπισμός ευκαιριών της αγοράς.
 • Εντοπισμός και διαπραγμάτευση με δυνητικούς πελάτες.
 • Διατήρηση και ανάπτυξη επιχειρηματικών σχέσεων με τους υπάρχοντες πελάτες.
 • Συμμετοχή σε δημιουργία και παρακολούθηση Marketing & Sales Plan.
 • Ανάπτυξη, εκτέλεση των πωλήσεων και επίτευξη στόχων.
 • Προετοιμασία προτάσεων, προσφορών και υπόλοιπων απαραίτητων εγγράφων για τους υπάρχοντες και πιθανούς νέους πελάτες.
 • Συνεχή έρευνα και ανάλυση των εξελίξεων του κλάδου και του ανταγωνισμού.
Βασικές Απαιτήσεις
 • Επιχειρηματικό πνεύμα.
 • Επαρκής προϋπηρεσία στην ίδια θέση ή σε αντίστοιχες θέσεις ανάπτυξης και διαχείρισης χονδρεμπορίου θα εκτιμηθεί.
 • Ανεπτυγμένη πελατοκεντρική αντίληψη, διαπραγματευτική δεινότητα και στοχοπροσήλωση.
 • Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης σχολής θα συνεκτιμηθεί.
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας και χρήσης Η/Υ.
 • Διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ικανότητα αναγνώρισης προτεραιοτήτων και ανάληψης πρωτοβουλιών.
 • Ευχέρεια ανάπτυξης μακροχρόνιων συνεργασιών.
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου (Κατηγορία Β).
 • Δυνατότητα ταξιδιών σε καθημερινή βάση.
Η εταιρεία προσφέρει:
 • Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη.
 • Ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε μία ταχέως αναπτυσσόμενη επιχείρηση.
 • Ανταγωνιστικό και δυναμικό περιβάλλον που παρέχει ευρεία γνώση και εμπειρία για το διεθνές περιβάλλον.

E- mail αποστολής βιογραφικών: [email protected].

Η Zisimatos Management διασφαλίζει τη δίκαιη και ενδεδειγμένη προστασία και εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να αποτρέπεται μεταξύ άλλων κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση αυτών και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία τους. Προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο και τη φυσική και λογική ασφάλεια των δεδομένων, εφαρμόζει κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές, ενώ λαμβάνει όλα τα πρόσφορα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφάλειας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Επιπλέον, μεριμνά ώστε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων να διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό της, που δεσμεύεται από αυστηρές υποχρεώσεις για την τήρηση της εμπιστευτικότητάς τους.