Νέα

Supply Chain Manager

H Zisimatos Management, αναζητά για λογαριασμό της κορυφαίας εταιρίας κατασκευής πισίνων Crystal Pools Ltd, Προϊστάμενη/ο  Τμήματος Συντηρήσεων & Ανακαινίσεων Πισίνων.

Απαιτήσεις θέσης 

  • Πτυχίο AEI/ TEI.
  • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες.
  • Επαρκής προϋπηρεσία στην ίδια ή σε αντίστοιχες θέσεις.
  • Ανεπτυγμένη πελατοκεντρική αντίληψη  και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
  • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας και χρήσης Η/Υ (ERP/CRM/ Excel/Word/Outlook).
  • Ικανότητα αναγνώρισης προτεραιοτήτων και ανάληψης πρωτοβουλιών.

Ενδεικτικά καθήκοντα

  • Προγραμματισμός και Συντονισμός τεχνικών εργασιών συντηρήσεων πισίνας.
  • Επικοινωνία με τον πελάτη με στόχο το customer loyalty και την συμπληρωματική πώληση εξοπλισμού.

E- mail αποστολής βιογραφικών: [email protected].

Η Zisimatos Management διασφαλίζει τη δίκαιη και ενδεδειγμένη προστασία και εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να αποτρέπεται μεταξύ άλλων κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση αυτών και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία τους. Προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο και τη φυσική και λογική ασφάλεια των δεδομένων, εφαρμόζει κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές, ενώ λαμβάνει όλα τα πρόσφορα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφάλειας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Επιπλέον, μεριμνά ώστε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων να διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό της, που δεσμεύεται από αυστηρές υποχρεώσεις για την τήρηση της εμπιστευτικότητάς τους.