B2B Sales Consulting

Sales Plan

Δείτε στο βίντεο πως θα αυξηθούν οι Πωλήσεις σας..

 

«Μιλάμε» με αριθμούς και πλάνα ενεργειών, και όχι με τα λόγια ….

Η δημιουργία και εφαρμογή στην πράξη ενός Sales Plan ωφελεί μία επιχείρηση στην βελτιστοποίηση της αξίας των πωλήσεων, αλλά και της μικτής κερδοφορίας.

Διασφαλίζουμε ότι τα μέλη της ομάδας εστιάζονται στην επίτευξη επιχειρηματικών στόχων.

Με τις μεθόδους που ακολουθούμε στην πράξη, οι ομάδες  Πωλήσεων & Customer Service βελτιώνονται συνεχώς, δημιουργώντας ένα σύστημα σχεδιασμένο να μαθαίνει από προηγούμενες επιδόσεις, να λαμβάνει αποφάσεις και να παρακολουθεί με ευέλικτο, δίκαιο και ακριβή τρόπο στοχευμένες δράσεις και ενέργειες. επιτυχίας.

Ενδεικτικά :

 • Αξιολόγηση κερδοϊκανότητας & προοπτικών
  • Καναλιών διανομής
  • Πελατολογίου
  • Ομάδας Πωλήσεων & Customer Service
  • Μίγματος Προϊόντων και Πελατών
  • Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (Profit Margin)
 • Δημιουργία SMART Στόχων Πωλήσεων & Μικτών Κερδών
  • ανά κανάλι
  • ανά πωλητή
  • ανά κατηγορία προϊόντων
  • γεωγραφική ζώνη
 • Ανάθεση Ρόλων, Ευθυνών και Αρμοδιοτήτων
 • Διαμόρφωση ευέλικτων διαδικασιών σχεδιασμού, εφαρμογής, παρακολούθησης, αξιολόγησης της πορείας των στόχων
 • Διαμόρφωση μοντέλων τιμολογιακής πολιτικής
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος CRM (προγραμματισμού, παρακολούθησης, καθοδήγησης ομάδας πωλήσεων)
 • Δημιουργία Εμπορικών / Οικονομικών Αναφορών με Ποσοτικά και Ποιοτικά Κριτήρια
 • Εκπαίδευση στην πράξη σε θέματα αξιολόγησης των Εμπορικών Αναφορών (reports) για την άμεση λήψη αποφάσεων
 • Άμεση ανάδειξη προβλημάτων και αδυναμιών
 • Δημιουργία προϋποθέσεων για αποτελεσματικά meetings πωλήσεων
 • Εκπαίδευση Πωλητών σε θέματα παρακολούθησης στόχων και διαχείρισης πελατολογίου

B2B Sales Consulting

Πότε Είναι Αναγκαία η Αναδιοργάνωση :

 • Όταν παρουσιάζονται δυσκολίες στην ομάδα των Πωλήσεων με: την οργάνωση, τον συντονισμό, την εποπτεία, την έγκαιρη αναγνώριση λαθών, τα λάθη που δημιουργούν πολλαπλασιαστικές καθυστερήσεις,  τον έλεγχο, την απόδοση αρμοδιοτήτων, τους τομείς ευθύνης, τα σημεία ελέγχου, την εργασιακή συμπεριφορά, την μη επίλυση και διόγκωση προβλημάτων, την επικοινωνία μεταξύ προσωπικού και τμημάτων
 • Όταν σε μία Επιχείρηση δεν είναι ξεκάθαρες αρμοδιότητες και ευθύνες μεταξύ των μελών που εμπλέκονται με τις πωλήσεις
 • Όταν τα στελέχη έχουν πρόβλημα Διαθέσιμου Χρόνου  και αναγκάζονται να εμπλέκονται με προβλήματα, μη διαθέτοντας χρόνο για να παρακολουθήσουν επαρκώς τις πωλήσεις, τα μικτά κέρδη, τις δαπάνες, τους στόχους
 • Μελέτη και Διάγνωση Υφιστάμενης Κατάστασης
 • Ανάδειξη προβλημάτων
 • Αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων
 • Σαφή αποτύπωση ρόλων σε περιγραφές θέσεων εργασίας
 • Εντοπισμός δυνατών σημείων και περιοχών προς βελτίωση
 • Στοχευμένες παρεμβάσεις εκπαίδευσης και ανάπτυξης
 • Προτάσεις παρεμβάσεων σε υφιστάμενες διαδικασίες και συστήματα
 • Καθορισμός/Πρόβλεψη Στόχων
 • Προγραμματισμός/Σχεδιασμός/Κατηγοριοποίηση Πελατολογίου με βάση κριτηρίων:
  • Γεωγραφικών
  • Προϊοντικών
  • Αγορών
  • Είδος / μέγεθος / δυναμική Πελατών
 • Τρόποι/Μέθοδοι Επίτευξης Στόχων
 • Προβλέψεις/Χρονοδιάγραμμα Πωλήσεων
 • Ανάλυση Πωλήσεων
 • Προϋπολογισμός Πωλήσεων
 • Επανεξέταση Πλάνου Πωλήσεων
 • Στοχοθέτηση Πελατών
 • Δημιουργία/Σχεδιασμός Συστημάτων Πληροφόρησης
 • Δημιουργία Αναφορών με Ποσοτικά και Ποιοτικά Κριτήρια
 • Οργάνωση Δικτύου Καταστημάτων
 • Οργάνωση Πελατολογίου ανά Πωλητή
 • Αξιολόγηση/Προφίλ Ικανοτήτων Πωλητών
 • Coaching Πωλητών
 • Επιλογή και Πρόσληψη Πωλητών
 • Εκπαίδευση Πωλητών

Sales Project - Οργάνωση Τμήματος Πωλήσεων

Το τμήμα πωλήσεων αποτελεί τον βασικό πυρήνα των Επιχειρήσεων και με την αποτελεσματική οργάνωση και διαχείριση, συμβάλει σημαντικά στην βιωσιμότητα και στην κερδοφορία της επιχείρησης.

 • Καθορισμός/Πρόβλεψη Στόχων
 • Προγραμματισμός/Σχεδιασμός/Κατηγοριοποίηση Πελατολογίου με βάση κριτηρίων:
  • Γεωγραφικών
  • Προϊοντικών
  • Αγορών
  • Είδος Πελατών
   • Μικρός
   • Μεγάλος
   • Δυνητικός
   • Πιστός
 • Τρόποι/Μεθόδοι Επίτυξης Στόχων
 • Προβλέψεις/Χρονοδιάγραμμα Πωλήσεων
 • Ανάλυση Πωλήσεων
 • Προϋπολογισμός Πωλήσεων
 • Δημιουργία Πλάνου Πωλήσεων
  • Μίγμα Προϊόντων
  • Μίγμα Πελατών
  • Περιθώριο Κέρδους (Profit Margin)
 • Στοχοθέτηση Πελατών
 • Δημιουργία/Σχεδιασμός Συστημάτων Πληροφόρησης
 • Δημιουργία Αναφορών με Ποσοτικά και Ποιοτικά Κριτήρια
 • Οργάνωση Δικτύου Καταστημάτων
 • Οργάνωση Πελατολογίου ανά Πωλητή
 • Αξιολόγηση/Προφίλ Ικανοτήτων Πωλητών
 • Coaching Πωλητών
 • Επιλογή και Πρόσληψη Πωλητών
 • Εκπαίδευση Πωλητών

Sales Coaching & Mentoring

 • Αποσαφήνιση Ρόλων και Αρμοδιοτήτων
 • Κατανόηση Οράματος
 • Καθορισμός Μετρήσιμων Στόχων και Στρατηγικής
 • Ανάδειξη Κινήτρων
 • Παρακίνηση Πωλητή
 • Διαχείριση Χρόνου
 • Τρόποι Διαχείρισης Πελατών
 • Δημιουργία Σχεδίων Δράσεις
 • Ανάπτυξη Ικανοτήτων Πωλητή
 • Σενάρια Πωλήσεων
 • Εβδομαδιαία Επίβλεψη
  • Καθημερινής Δραστηριότητας
  • Νέων Πιθανών Ευκαιριών
  • Πωλήσεων Επιτυχών και Μη
  • Στόχων
 • Ανάδειξη Προβλημάτων
 • Πρακτικές Τεχνικές
 • Ανταλλαγή Πληροφοριών/Γνώσεων
 • Συνεχής Εκπαίδευση

Sales Consulting

Ποιες είναι οι προκλήσεις πωλήσεων που μπορούμε να σας βοηθήσουμε να λύσετε;

 • Έχετε μια καθορισμένη διαδικασία πωλήσεων που ακολουθούν οι ομάδες σας;
 • Πώς συνεργάζεται η ομάδα πωλήσεών σας σχετικά με τις ευκαιρίες πωλήσεων;
 • Μπορείτε να προβλέψετε επί του παρόντος τα έσοδα και την πιθανότητα κλεισίματος;
 • Οι περιοχές πωλήσεων είναι στρατηγικά σχεδιασμένες;
 • Η ομάδα πωλήσεών σας έχει ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους; Πώς παρακολουθείτε την απόκλιση από το στόχο σας;
 • Πώς συνεργάζεται η ομάδα πωλήσεών σας με τα άλλα τμήματα όπως το μάρκετινγκ, την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών;

Sales Process and Operations

 • Μελέτη και Διάγνωση Υφιστάμενης Κατάστασης
 • Εντοπισμός δυνατών σημείων και περιοχών προς βελτίωση
 • Προτάσεις παρεμβάσεων σε υφιστάμενες διαδικασίες και συστήματα
 • Καθορισμός/Πρόβλεψη Στόχων
 • Προγραμματισμός/Σχεδιασμός/Κατηγοριοποίηση Πελατολογίου
 • Τρόποι/Μεθόδοι Επίτυξης Στόχων
 • Προβλέψεις/Χρονοδιάγραμμα Πωλήσεων
 • Προϋπολογισμός Πωλήσεων
 • Περιθώριο Κέρδους (Profit Margin)
 • Στοχοθέτηση Πελατών
 • Δημιουργία/Σχεδιασμός Συστημάτων Πληροφόρησης
 • Δημιουργία Αναφορών με Ποσοτικά και Ποιοτικά Κριτήρια
 • Οργάνωση Δικτύου Καταστημάτων
 • Οργάνωση Πελατολογίου ανά Πωλητή

Sales Performance

 • Δομή ομάδας πωλήσεων, απόκτηση και ανάπτυξη ικανοτήτων
 • Αποζημίωση Πωλήσεων και Ανάπτυξη Δομής Μπόνους
 • Μετρήσεις απόδοσης πωλήσεων, συμμόρφωση και αναφορά
 • Προβλέψεις πωλήσεων
 • Διαχείριση Δεδομένων και Σχεδιασμός Τεχνολογίας Πωλήσεων

Sales Coaching and Training

 • Ατομικές αξιολογήσεις και εκτιμήσεις απόδοσης ομάδας πωλήσεων
 • Ατομική και επαγγελματική ομάδα πωλήσεων
 • Προσαρμοσμένα Προγράμματα Προσωπικού Coaching & Mentoring