Στρατηγικός Σχεδιασμός Ανάπτυξης Επιχειρήσεων

1. Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος (χαρτογράφηση & αξιολόγηση)
    a. Κλάδος : Πελάτες υφιστάμενοι, Πελάτες δυνητικοί, Προμηθευτές, Ανταγωνισμός
    b. Οικονομία / αγορές
2. Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος Επιχείρησης (swot analysis):
    a. Δυνατότητες Επιχείρησης
    b. Αδυναμίες Επιχείρησης
    c. Ευκαιρίες Επιχείρησης
    d. Απειλές Επιχείρησης
3. Ανάλυση Εμπορικής και Οικονομικής θέσης επιχείρησης
4. Διαμόρφωση οράματος με βάση τις προοπτικές του κλάδου, της οικονομίας και τις δυνατότητες της επιχείρησης
5. Σχεδιασμός Οργανωτικής Δομής και Μοντέλων Διοίκησης & Λήψης Αποφάσεων
6. Διαμόρφωση Εταιρικών Στόχων και Στρατηγικού Σχεδίου επίτευξής τους (επιλογή εταιρικής στρατηγικής)
    a. Σχέδιο Marketing (προϊοντική πολιτική – product mix)
    b. Σχέδιο Πωλήσεων (customer mix, εμπορική πολιτική, τιμολογιακή πολιτική, πιστωτική πολιτική)
    c. Σχέδιο Παραγωγής
    d. Σχέδιο Αγορών
    e. Σχέδιο Logistics
    f. Σχέδιο HR
    g. Σχέδιο Οικονομικής Διαχείρισης (κερδο-ικανότητα και ρευστότητα)
7. Διαμόρφωση Σχεδίων Δράσης για όλα τα τμήματα της Επιχείρησης
8. Διαμόρφωση μοντέλου παρακολούθησης υλοποίησης επίτευξης των στόχων, του στρατηγικού σχεδίου και των σχεδίων δράσης
9. Τεχνικές αναθεώρησης και Plan B

 

Τι σημαίνει στρατηγική

Η λέξη στρατηγική έχει τις ρίζες της στην αρχαία Ελλάδα και προέρχεται από την λέξη στρατηγός, η οποία είναι σύνθετη : στρατός + άγω.
Στην σύγχρονη διεθνή επιχειρηματική βιβλιογραφία συναντάμε διάφορους ορισμούς και έννοιες σχετικά με το τι είναι στρατηγική.

  • Ο Alfred Chandler, ορίζει  τη στρατηγική «ως τον καθορισμό των βασικών μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και την υιοθέτηση μιας σειράς πράξεων και τον προσδιορισμό των αναγκαίων μέσων για την πραγματοποίηση των στόχων αυτών»
  • Ο Andrews υποστηρίζει ότι η στρατηγική είναι «μία διαμόρφωση αποστολής, στόχων ή σκοπών και πολιτικών και σχεδίων για την επίτευξή τους, που διατυπώνονται έτσι ώστε να καθορίζουν την έκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την ταυτότητα της επιχείρησης
  • Κατά τον Ansoff, «στρατηγική είναι μία κοινή γραμμή μεταξύ των δραστηριοτήτων του οργανισμού και των προϊόντων του ή αγορών του, που καθορίζουν τη βασική φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον»
  • Κατά τον Porter, στο άρθρο του «What is strategy? », στρατηγική είναι η τοποθέτηση της εταιρίας στο περιβάλλον της.

 

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι :

«Μέσω της στρατηγικής, μια επιχείρηση μπορεί να επιτύχει μια αρμονική σύνδεση ανάμεσα στο εξωτερικό περιβάλλον και στις εσωτερικές της δυνατότητες,

η οποία σύνδεση μπορεί να τις δώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω κερδοφορίας / ρευστότητας, ικανοποίησης πελάτη και ικανοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού»

Γιάννης Ζησιμάτος

Ceo & Founder