Νέα

Καλύφθηκε

Supply Chain Manager

Zisimatos Management για λογαριασμό της ταχέως αναπτυσσόμενης εταιρείας Θεόνη – Μεταλλικό Νερό A.E, με έδρα τον νομό Καρδίτσας, που διαθέτει 20 διεθνή βραβεία ποιότητας, αναζητά Supply Chain Manager. 

Στόχοι Θέσης

 • Έχει την ευθύνη για την αποδοτική διαχείριση των αποθεμάτων, την ορθολογική αποθήκευση και διανομή των εμπορευμάτων, την αποδοτική εξυπηρέτηση των πελατών, τον στρατηγικό σχεδιασμό της υποδομής και οργάνωσης.

Αρμοδιότητες

 • Η συγκέντρωση των ετήσιων και μηνιαίων προβλέψεων πωλήσεων από τη Διεύθυνση Πωλήσεων (Sales Forecast) και η σύνταξη του ετήσιο και των μηνιαίων προγραμμάτων αγορών (Purchasing)
 • Η ανάπτυξη συστήματος  παρακολούθησης των παραγγελιών προς προμηθευτές,
 • Η έγκαιρη προμήθεια των α΄υλών προς αποφυγή ελλείψεων και την πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών
 • Η διαμόρφωση συστήματος ελέγχου του ύψους των αποθεμάτων για τον καθορισμό των ελαχίστων αποθεμάτων ασφαλείας και του σημείου αναπαραγγελίας συναρτήσει του χρόνου ανταπόκρισης των προμηθευτών
 • Καθορίζει την πολιτική των αποθεμάτων και συγκεκριμένα: βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας, απόθεμα ασφαλείας, φυσικές απογραφές, χρόνος αντίδρασης, σημείο ανεφοδιασμού και αναθεωρήσεις
 • Αξιολογεί και ελέγχει τους προμηθευτές (Δείκτες εξυπηρέτησης προμηθευτών, Δείκτες απόδοσης παραδόσεων προμηθευτών, Δείκτες απόδοσης ποιότητας προμηθευτών)
 • Διαπραγματεύεται τιμές, πίστωση και όρους αγοράς με εγχώριους και ξένους προμηθευτές
 • Συσχετίζει πλήρως τις παραγωγικές δυνατότητες της Εταιρείας  και παρακολουθεί το πρόγραμμα παραγωγής
 • Διαχειρίζεται όλες τις ενέργειες που σχετίζονται με τις διαδικασίες και τις δραστηριότητες της μεταφοράς – διανομής
 • Επιλέγει τις μεταφορικές εταιρείες και διαπραγματεύεται τους όρους συνεργασίας
 • Αναζητά συνεχώς προσφορότερες κοστολογικές εναλλακτικές λύσεις
 • Ελέγχει όλους τους χώρους αποθήκευσης α υλών και ετοίμου προϊόντος καθώς και τις ενδοδιακινήσεις μεταξύ Α.Χ
 • Ελέγχει τους χρηματοοικονομικούς δείκτες των αποθεμάτων και συνεργάζεται με την Οικονομική Διεύθυνση για την παρακολούθηση βασικών οικονομικών μεγεθών και αναλύσεων
 • Ελέγχει τον κύκλο παραγγελιοληψίας – επεξεργασίας των παραγγελιών πελατών (Sales Order Processing) και εισηγείται βελτιώσεις
 • Σχεδιάζει και ελέγχει το σύστημα προτεραιοτήτων που πρέπει να τεθεί σε περίοδο αιχμής
 • Παρακολουθεί την ταχύτητα ροής των παραγγελιών των πελατών
 • Εφαρμόζει την καθορισμένη Πολιτική Πιστωτικού Ελέγχου με πελάτες και προμηθευτές
 • Μελετά το βαθμό εξυπηρέτησης των πελατών και καθορίζει τα standards (κυρίως ποσοτικά) μέτρησης της απόδοσης της εξυπηρέτησής τους
 • Είναι υπεύθυνος για την εκπόνηση του ετήσιου και αναθεωρημένου budget των λειτουργιών του, αλλά και για την μηνιαία παρακολούθησή του με αιτιολόγηση αποκλίσεων.

Ο ιδανικός υποψήφιος

 • Έχει εκπαίδευση ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Διαθέτει 5 χρόνια προϋπηρεσίας σε συναφή κλάδο για τις ανωτέρω λειτουργίες
 • Έχει πολύ καλή γνώση MS Office (Excel spreadsheets) και ικανή εμπειρία σε ERP
 • Γνωρίζει αγγλικά
 • Διαθέτει ικανότητες δια-τμηματικής επικοινωνίας, παρακολούθησης και επίτευξης στόχων, διαπραγματεύσεων, ανάλυσης και σύνθεσης.

Παροχές

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές
 • Εταιρικό laptop
 • Χρήση εταιρικού αυτοκινήτου και κάλυψη εξόδων στέγασης (για την περίπτωση πρόσληψης υποψηφίου με τόπο κατοικίας σε μακρινές από την έδρα της επιχείρησης περιοχές).

E- mail αποστολής βιογραφικών: [email protected].

Η Zisimatos Management διασφαλίζει τη δίκαιη και ενδεδειγμένη προστασία και εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να αποτρέπεται μεταξύ άλλων κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση αυτών και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία τους. Προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο και τη φυσική και λογική ασφάλεια των δεδομένων, εφαρμόζει κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές, ενώ λαμβάνει όλα τα πρόσφορα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφάλειας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Επιπλέον, μεριμνά ώστε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων να διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό της, που δεσμεύεται από αυστηρές υποχρεώσεις για την τήρηση της εμπιστευτικότητάς τους.