Ενδο-Επιχειρησιακά Σεμινάρια (Tailor-Made)

Ενδο-Επιχειρησιακά Σεμινάρια (Tailor-Made)

Η άμεση προσαρμογή των επιχειρήσεων στις συνεχείς μεταβολές των μεγεθών εξαρτάται από την αποτελεσματική διαχείριση, αξιολόγηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους.
Στην Zisimatos Seminars & Management διαθέτουμε μακροχρόνια εμπειρία και σχεδιάζουμε tailor-made σεμινάρια που τα υλοποιούμε σε συνεργασία με καταξιωμένα ενεργά στελέχη επιχειρήσεων ως εισηγητές.
Η επαγγελματική κατάρτιση διαμορφώνεται με γνώμονα τις πραγματικές και εξειδικευμένες εκπαιδευτικές ανάγκες της κάθε επιχείρησης.
Μέσω της tailor-made εκπαίδευσης επιτυγχάνεται η αποτελεσματική επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της απόδοσης, την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων και την ενίσχυση των γνώσεων.
Η αξιοποίηση των καταλληλότερων, ο εντοπισμός και η αξιοποίηση των ταλέντων, η παροχή των κατάλληλων κινήτρων και η ανάπτυξη των στελεχών των επιχειρήσεων αποτελούν πλέον απαραίτητα συστατικά της επίτευξης στόχων μέσω κατάλληλων στρατηγικών.

Κατηγορίες Σεμιναρίων

Οι υπηρεσίες των σεμιναρίων, μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ.

Η Μεθοδολογία μας για την Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων

Stage 1 - Ανίχνευση Εκπαιδευτικών Αναγκών

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι, η μεθοδολογία και τα σύγχρονα εργαλεία που χρησιμοποιούμε, ανιχνεύουν τις ανάγκες επιμόρφωσης, ατομικά, ανά τμήμα ή ομάδα εργασίας,  σε κάθε επιχείρηση.
Βασικό μέλημά τους είναι η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης, σε σύγκριση με τον ρόλο της κάθε θέσης εργασίας και τους στόχους της κάθε ομάδας, σε οποιαδήποτε επιχειρησιακή λειτουργία.
Η διαδικασία ανίχνευσης των εκπαιδευτικών αναγκών σκοπό έχει την διαμόρφωση προγράμματος αναβάθμισης της επιχείρησης, που συνεπάγεται οργανωτικές βελτιώσεις, οργανωτική αναδιάρθρωση, ανακατανομή πόρων, ανάπτυξη ικανοτήτων και βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας.

Stage 2 - Ανάπτυξη μέσω Εκπαίδευσης

Οι εξειδικευμένοι σε θέματα management & coaching σύμβουλοί μας, αναλαμβάνουν να αναπτύξουν τις ικανότητες επιχειρηματικών ομάδων και στελεχών, με σκοπό την εναρμόνιση των ικανοτήτων τους με τις τρέχουσες ανάγκες και τους στρατηγικούς επιχειρηματικούς στόχους.

Stage 3 - Αξιολόγηση Εκπαίδευσης και Follow-up

Μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα αξιολογούμε το βαθμό εφαρμογής των γνώσεων και εμπειριών που αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια της μάθησης. Η διαδικασία αυτή, που έχει εκ των προτέρων γνωστοποιηθεί στους εκπαιδευομένους, έρχεται να αναδείξει τις ικανότητες που διαμόρφωσε το κάθε άτομο και οι ομάδες εργασίας σε σχέση με τις ανάγκες και τους επιχειρησιακούς στόχους.