Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 679/2016)

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 679/2016)

Το πρόγραμμα συνοπτικά

 • Εισαγωγή
  • Ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ – GDPR)
  • Οι σκοποί που εξυπηρετεί
  • Η έννοια του Κανονισμού
  • Πεδίο Εφαρμογής
  • Ποιες επιχειρήσεις αφορά
  • Θεμελιώδεις Ορισμοί
 • Η έννοια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
  • Ορισμός
  • Ευαίσθητες Κατηγορίες Δεδομένων
  • Δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα
 • Οι Αρχές της επεξεργασίας
  • Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια
  • Περιορισμός του σκοπού
  • Ελαχιστοποίηση των δεδομένων
  • Ακρίβεια
  • Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης
  • Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα
  • Νομιμοποίηση Επεξεργασίας
  • Συγκατάθεση
 • Τα Δικαιώματα των Υποκειμένων Επεξεργασίας
  • Δικαίωμα πρόσβασης
  • Δικαίωμα διόρθωσης
  • Δικαίωμα διαγραφής / Δικαίωμα στη λήθη
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
  • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
  • Δικαίωμα εναντίωσης
  • Δικαίωμα να μην υπόκειται σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων
  • Δικαίωμα προσφυγής
  • Δικαίωμα αποζημίωσης
  • Δικαίωμα εκπροσώπησης
 • Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων – Υπευθύνων Επεξεργασίας
  • Η αρχή της λογοδοσίας
  • Προστασία προσωπικών δεδομένων από το σχεδιασμό και εξ ορισμού
  • Πληροφόρηση του υποκειμένου των δεδομένων
  • Τήρηση αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας
  • Οργανωτικά και τεχνικά μέτρα
  • Υποχρεώσεις σχετικά με την παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
  • Εκτίμηση αντικτύπου και προηγούμενη διαβούλευση
  • Ορισμός υπευθύνου προστασίας δεδομένων
  • Ορισμός εκπροσώπων
 • Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων – Εκτελούντων την Επεξεργασία
  • Σύμβαση μεταξύ υπευθύνου και εκτελούντα την επεξεργασία
  • Η αρχή της λογοδοσίας
  • Πληροφόρηση του υποκειμένου των δεδομένων
  • Τήρηση αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας
  • Οργανωτικά και τεχνικά μέτρα
  • Ορισμός υπευθύνου προστασίας δεδομένων
  • Ορισμός εκπροσώπων
  • Συνεργασία με εποπτικές αρχές
 • Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
  • Πρόσωπα
  • Ρόλος
  • Καθήκοντα
 • Κυρώσεις και Πρόστιμα