Αξιολόγηση Οικονομικών Καταστάσεων, Θέσης και Προοπτικών

Οι υπηρεσίες των σεμιναρίων, μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αξιολόγηση Οικονομικών Καταστάσεων, Θέσης και Προοπτικών. Opportunities & Threats

Σε ποιους απευθύνεται

 • Της Ανώτατης και Ανώτερης Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές & Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Προσωπικό Οικονομικών Υπηρεσιών και Λογιστηρίων)
 • Των Τραπεζών
 • Των Εταιριών Factoring & Leasing
 • Εταιριών Ορκωτών Ελεγκτών
 • Συμβούλων Επιχειρήσεων & Φοροτεχνικών Γραφείων

Το πρόγραμμα συνοπτικά

 • Εισαγωγή στην χρηματοοικονομική
  • Σκοπός της αναλύσεως των λογιστικών καταστάσεων
  • Βασικές κατηγορίες και σκοποί αναλυτών (δανειστών, επενδυτών, μετόχων, διοικήσεως, αναλυτών, ελεγκτών)
 • Παρουσίαση και ερμηνεία των επιμέρους στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων
  • Ισολογισμός
  • Αποτελέσματα χρήσεως
  • Πίνακας Διάθεσης
  • Κατάσταση Ταμειακών Ροών
 • Οικονομικές και Εμπορικές Πολιτικές
  • Πολιτικές Αποθεμάτων : Πως επηρεάζει την πορεία της επιχείρησης η ακολουθούμενη πολιτική αποθεμάτων. Κόστη αποθήκευσης, επιδιωκόμενος μέσος χρόνος αποθήκευσης, απόθεμα ασφαλείας, βέλτιστο επίπεδο αποθεμάτων
  • Πολιτικές Πιστώσεων : Πως επηρεάζει την πορεία της επιχείρησης η ακολουθούμενη πολιτική πιστώσεων σε πελάτες και προμηθευτές. Πλαφόν (όρια) πιστώσεων και προσδιορισμός του βέλτιστου χρόνου είσπραξης και πληρωμής. Πως επηρεάζουν οι εκπτώσεις που λαμβάνουμε ή δίνουμε
  • Τιμολογιακές πολιτικές : Τι πρέπει να προσέχουμε
  • Πολιτικές Δαπανών & Εξόδων : Μέχρι που ?
  • Επενδυτικές Πολιτικές : Πρέπει ! μπορούμε ?
  • Πολιτικές Ρευστότητας : Τι πρέπει να παρακολουθούμε και να προσέχουμε κάθε μέρα
  • Στρατηγικές των επιχειρήσεων : Πως διαμορφώνουμε Εμπορική και Οικονομική πολιτική
 • Πώς συσχετίζονται και πως αλληλοεπηρεάζονται  τα επιμέρους στοιχεία Ενεργητικού, Παθητικού, Αποτελεσμάτων και Διάθεσης
  • Πως «διαβάζουμε» μια οικονομική κατάσταση. Πως αναμορφώνουμε τις Οικονομικές Καταστάσεις για να εξάγουμε σωστά συμπεράσματα ?
  • Χρηματοοικονομικοί & εμπορικοί Δείκτες. Ερμηνεία και αξιολόγηση
  • Ανάλυση της πορείας των επιμέρους μεγεθών & δεικτών από έτος σε έτος
  • Λογιστικά κέρδη και ταμειακή «ζημιά»
  • Συνήθεις ερωτήσεις από τους αναλυτές
 • Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις
  • Κίνδυνοι από την πλευρά του Ενεργητικού
  • Κίνδυνοι από την πλευρά της Χρηματοδότησης και του Παθητικού
  • Ο Λειτουργικός Κίνδυνος
  • Εκτίμηση και τεκμηρίωση των δανειακών αναγκών της επιχείρησης
  • Τα βασικά εργαλεία και οι μέθοδοι της πολιτικής διαχείρισης των κινδύνων

Newsletter

Eγράψου στο newsletter μας και κέρδισε !