Χρήσιμες Οικονομικές & Λογιστικές Γνώσεις για HR Dept & Payroll Dept

Οι υπηρεσίες των σεμιναρίων, μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Πολιτική απορρήτου

Αποδέχομαι όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου, σύμφωνα με τη νομοθεσία GDPR.


Χρήσιμες Οικονομικές & Λογιστικές Γνώσεις για HR Dept & Payroll Dept

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Προσωπικό και Στελέχη Διευθύνσεων και Τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού και τμημάτων Μισθοδοσίας που ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με τα Βασικά Οικονομικά και Λογιστικά, για να επικοινωνούν στην μοναδική κοινή γλώσσα των Επιχειρήσεων: τα οικονομικά

Το πρόγραμμα συνοπτικά

 • Ποιος ο ρόλος της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων στην εκπόνηση και τις αναθεωρήσεις του Ετησίου Προϋπολογισμού σε θέματα Μισθοδοσίας και λοιπών σχετικών εξόδων?
 • Δείκτες παρακολούθησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας ανθρωπίνων πόρων.
 • Πως μία Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού διαμορφώνει τον Ετήσιο Προϋπολογισμό της Διεύθυνσής της?
 • Τι ονομάζουμε Κέντρα Κόστους και τι Κέντρα Κέρδους σε μία Επιχείρηση? Πως εμπλέκεται η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων?
 • Ποιος ο ρόλος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού σε Cost Cutting Projects? Τι πρέπει να λαμβάνει υπόψη της?
 • Τι σημαίνει έξοδο, τι κόστος και τι δαπάνη?
 • Τι είναι Πωλήσεις, Κόστος Πωληθέντων, Μικτά Κέρδη. Ποια η βέλτιστη σχέση των στοιχείων αυτών με το κόστος μισθοδοσίας?
 • Τι ποσοστό των εσόδων και των εξόδων πρέπει να ανέρχεται το κόστος μισθοδοσίας
 • Πως αξιολογείται η αποτελεσματικότητα του HR DPT?
 • Πως κατανέμονται και πως κοστολογούνται οι ώρες και τα κόστη των επιμέρους λειτουργιών του (πχ επιλογή προσωπικού, εκπαίδευση προσωπικού, αξιολόγηση και ανάπτυξη προσωπικού)
 • Μοντέλα μερισμού Κόστους Μισθοδοσίας στις Επιμέρους Διευθύνσεις και τμήματα μίας επιχείρησης.
 • Πότε η Μισθοδοσία είναι έξοδο και πότε κόστος?
 • Ποια επιμέρους οικονομικά στοιχεία συνθέτουν και δημιουργούν το κόστος και το έξοδο της Μισθοδοσίας
 • Πως μοιράζονται προϋπολογιστικά και απολογιστικά οι αξίες μισθοδοσίας του Δώρου Πάσχα, του Επιδόματος Αδείας και του Δώρου Χριστουγέννων?
 • Πως επηρεάζουν οι αμοιβές μισθοδοσίας και τα λοιπά σχετικά κόστη (εκπαίδευσης κλπ) των εργαζομένων σε μία επιχείρηση τα συνολικά αποτελέσματα.
 • Πως επηρεάζουν οι αμοιβές μισθοδοσίας τον ταμειακό προγραμματισμό
 • Πως υπολογίζουμε τα βέλτιστα κόστη Μισθοδοσίας για κάθε Επιχείρηση ξεχωριστά ?
 • Σε ποιες περιπτώσεις αξίζει να διαβάσουμε ένα Ισολογισμό? Ποια είναι τα βασικά σημεία του που μας ενδιαφέρουν? Πως τον διαβάζουμε?
 • Πως καταλαβαίνουμε αν μία επιχείρηση έχει δυνατότητα να πληρώσει τις υποχρεώσεις της?
 • Τι ονομάζουμε αποθέματα, απαιτήσεις, διαθέσιμα, υποχρεώσεις?
 • Πώς διαβάζουμε & τι πληροφορίες (χρήσιμες και για HR) λαμβάνουμε από ένα Ισοζύγιο Λογιστικής
 • Τι σημαίνει πίστωση και τι χρέωση στην Λογιστική. Πως διαβάζουμε ένα Ημερολόγιο Λογιστικής?
 • Ποιοι οι τρεις βασικοί προορισμοί της αξίας της Μισθοδοσίας στα Οικονομικά Στοιχεία μίας επιχείρησης?
 • Ποιος ο Μέσος Χρόνος Πληρωμής Μισθοδοσίας?
 • Πότε πρέπει να εκδίδεται και πότε να πληρώνεται μία μισθοδοσία?
 • Ποιος ο Λογιστικός χειρισμός της μισθοδοσίας?
 • Πως διαβάζουμε το αναλυτικό καθολικό (καρτέλα) ενός υπαλλήλου, ενός προμηθευτή που συνεργαζόμαστε?
 • Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων, Συστήματα Διοίκησης και Μηχανογραφικά Συστήματα HR και Payroll