Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα στην Πράξη

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα στην Πράξη

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε Λογιστές, Οικονομικά Στελέχη Επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα συνοπτικά

Ενότητα 1. Εισαγωγή στα ΔΛΠ & ΔΠΧΑ, βασική παρουσίαση & ερμηνεία αυτών

Ενότητα 2. Συσχέτιση των ΔΛΠ με τους Λογ/σμούς του Ε.Γ.Λ.Σ.

Ενότητα 3. Συσχέτιση των ΔΛΠ με τα ΕΛΠ ( Ν.4308/2014)

Ενότητα 4. Βασικές Λογιστικές Μέθοδοι

Ενότητα 5. Λογιστικοί Χειρισμοί των Συναλλαγών κατά την διάρκεια της χρήσης

Ενότητα 6. Λογιστικοί Χειρισμοί στα πλαίσια σύνταξης ενδιαμέσων & ετησίων Οκονομικών Καταστάσεων

Ενότητα 7. Λογιστικός Χειρισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων & υποχρεώσεων

Ενότητα 8. ΔΛΠ και Κ.Ν. 2190/1920

Ενότητα 9. Σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων :

  • Ισολογισμού
  • Αποτελεσμάτων Χρήσεως
  • Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων
  • Ταμιακών Ροών
  • Σημειώσεων επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Ενότητα 10. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ σε excel