Ειδικά Θέματα Ε.Λ.Π. – Δ.Λ.Π.

Ειδικά Θέματα Ε.Λ.Π. - Δ.Λ.Π.

Το πρόγραμμα συνοπτικά

 • Λογιστικά Αρχεία κατά Ε.Λ.Π.
  • Άρθρο 3: Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία Ανάλυση λογιστικής – φορολογικής βάσης, ενδεικτικά παραδείγματα λογιστικών αρχείων.
  • Άρθρο 4: Άλλα λογιστικά αρχεία.
  • Άρθρο 5: Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος Τρόποι έκδοσης των στοιχείων και εξασφάλιση της αξιοπιστίας τους,
  • Άρθρο 6: Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων Χρονικά όρια καταχώρησης λογιστικής και φορολογικής βάσης, τεκμηρίωση ποσότητας απογραφής.
  • Άρθρο 7: Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων Χρονικό διάστημα και τρόποι διαφύλαξης στοιχείων.
 • Παραστατικά Πωλήσεων κατά Ε.Λ.Π.
  • Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης. Ποιο στοιχείο θεωρείται τιμολόγιο, ποιος το εκδίδει
  • Άρθρο 9: Περιεχόμενο τιμολογίου. Τι περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εξαιρέσεις τιμολογίων, αντίστροφη επιβάρυνση, αυτοτιμολόγηση
  • Άρθρο 10: Απλοποιημένο και συγκεντρωτικό τιμολόγιο. Προϋποθέσεις έκδοσής του, χρονικό περιθώριο έκδοσης
  • Άρθρο 11: Χρόνος έκδοσης τιμολογίου. Γένεση υποχρέωσης έκδοσης τιμολογίου, προθεσμία έκδοσής του, ανάλυση έκδοσης τιμολογίου σε συνεχιζόμενη υπηρεσία
  • Άρθρο 12: Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών
  • Άρθρο 13: Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης Χρονικό περιθώριο έκδοσης Α.Λ.Σ.
  • Άρθρο 14: Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο Τι είναι, τρόπος έκδοσης του
  • Άρθρο 15: Αυθεντικότητα τιμολογίου Πώς διασφαλίζεται, προϋποθέσεις
 • Αρχές Σύνταξης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων με Ε.Λ.Π & Δ.Λ.Π.
  • Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π
  • Άρθρο 16: Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων Ποιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσουν οι οντότητες, ανάλυση κονδυλίων που περιλαμβάνονται σε αυτές
  • Άρθρο 17: Γενικές αρχές σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων Θεμελιώδεις αρχές σύνταξης των καταστάσεων και ανάλυσή τους
  • Σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.
  • Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων (Δ.Λ.Π. 1)
  • Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Δ.Λ.Π. 7)
 • Στοιχεία Ενεργητικού & Παθητικού με Ε.Λ.Π. & Δ.Λ.Π.
  • Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
   • Άρθρο 18: Ενσώματα και Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
   • Άρθρο 19: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
   • Άρθρο 20: Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών Αρχική και μεταγενέστερη αναγνώριση, Καθαρή Ρευστοποιήσιμη Αξία
   • Άρθρο 21: Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά στοιχεία
   • Άρθρο 22: Αρχική και μεταγενέστερη αναγνώριση υποχρεώσεων. Προβλέψεις (και μέθοδος αναγνώρισή τους) για εκκρεμοδικίες, δοσμένες εγγυήσεις και διαφορές φορολογικού ελέγχου
   • Άρθρο 23: Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι. Αναγνώριση επιδοτήσεων παγίων και εργοδοτικών εισφορών
   • Άρθρο 24: Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία
   • Άρθρο 25: Στοιχεία της Κατάστασης Αποτελεσμάτων. Αναλυτική παρουσίασή των κονδυλίων που θεωρούνται έξοδα, πώς αναγνωρίζονται τα έσοδα
   • Άρθρο 26: Στοιχεία της Καθαρής Θέσης
   • Άρθρο 27: Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα
   • Άρθρο 28: Μεταβολές λογιστικών πολιτικών, εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών Πότε αναγνωρίζονται, πώς και που απεικονίζονται
  • Σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.
   • Αναβαλλόμενη φορολογία (Δ.Λ.Π. 12)
   • Αποθέματα (Δ.Λ.Π. 2)
   • Ενσώματα πάγια (Δ.Λ.Π. 16)
   • Άυλα περιουσιακά στοιχεία (Δ.Λ.Π. 38)
   • Απομείωση στοιχείων ενεργητικού (Δ.Λ.Π. 36)
   • Χρημ/μικά Στοιχεία του Ενεργητικού Δ.Λ.Π. 32 & 39, Δ.Π.Χ.Α. 7 & 9
   • Υποχρεώσεις και Προβλέψεις (Δ.Λ.Π. 12, 17, 19, 26, 37)
 • Προσάρτημα (Σημειώσεις) κατά Ε.Λ.Π.
  • Άρθρο 29: Αρχές και πληροφορίες που περιλαμβάνονται, αναφορά λογιστικών πολιτικών, παρεκκλίσεις, απαιτούμενοι πίνακες, αναφορά σημαντικών γεγονότων, τεκμηρίωση κονδυλίων εύλογης αξίας, αναφορά υποχρεώσεων, ενδοομιλικές συναλλαγές
 • Έσοδα/ Έξοδα κατά τα Δ.Λ.Π.
  • Αναγνώριση εσόδων (Δ.Λ.Π. 18)
  • Κέρδη ανά μετοχή (Δ.Λ.Π. 33)
  • Κόστος δανεισμού (Δ.Λ.Π. 23)
 • Λοιπά Θέματα κατά τα Δ.Λ.Π.
  • Λογιστικές πολιτικές και λογιστικά σφάλματα (Δ.Λ.Π. 8)
  • Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού (Δ.Λ.Π. 10)
  • Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις (Δ.Λ.Π. 34)
  • Πληροφόρηση ανά τομέα (Δ.Λ.Π. 14)