Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Στόχος

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των καταρτιζομένων με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, που εφαρμόζονται από 1.1.2015, στα πλαίσια της άμεσης ενσωμάτωσής των αρχών της Κοινοτικής Οδηγίας αρ. 34/2013/ΕΕ, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και ιδίως τα κριτήρια στη διάκριση των πολύ μικρών, μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, που αποτελούν το περιεχόμενο  του νόμου 4308/14.

Το πρόγραμμα συνοπτικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

 • Πεδίο εφαρμογής του νόμου
 • Ο όρος «Οντότητα»
 • Κατηγοριοποίηση οντοτήτων με βάση το μέγεθός τους
 • Μη Κερδοσκοπικές Οντότητες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

 • Λογιστικό σύστημα και Λογιστικά Αρχεία
 • Ελέγξιμη αλληλουχία τεκμηρίων-Ελεγκτική Αλυσίδα
 • Δυνατότητα διαφοροποίησης της φορολογικής από τη λογιστική βάση
 • Τήρηση χειρόγραφη ή ηλεκτρονική
 • Γλώσσα Βιβλίων-Στοιχείων
 • Επιλογές και υποχρεωτικότητα Σχεδίου Λογαριασμών
 • Οντότητες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα
 • Απογραφή τέλους χρήσης, ευθύνη παρακολούθησης και τεκμηρίωσης αποθεμάτων
 • Όροι διασφάλισης της αξιοπιστίας του λογιστικού συστήματος
 • Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων
 • Φύλαξη λογιστικών αρχείων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

 • Τιμολόγιο πώλησης με έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόπο
 • Απαλλαγές από την υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου
 • Απλοποιημένο και Συγκεντρωτικό Τιμολόγιο
 • Χρόνος έκδοσης Τιμολογίου
 • Αυθεντικότητα του Τιμολογίου
 • Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών
 • Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 • Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ανάλογα με το μέγεθος κάθε οντότητας
 • Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ

 • Κανόνες επιμέτρησης στοιχείων του Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων
 • Ενσώματα και άϋλα περιουσιακά στοιχεία
 • Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
 • Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών
 • Προκαταβολές δαπανών και λοιπά περιουσιακά στοιχεία
 • Υποχρεώσεις
 • Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι
 • Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία
 • Στοιχεία της Κατάστασης Αποτελεσμάτων
 • Στοιχεία της Καθαρής Θέσης
 • Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα
 • Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

 • Προσάρτημα -Σημειώσεις, απλοποιήσεις και απαλλαγές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • Κατηγοριοποίηση οντοτήτων και ομίλων για σκοπούς ενοποίησης
 • Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης
 • Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από ενοποίηση
 • Κανόνες κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Μέθοδος της καθαρής θέσης για συγγενείς και κοινοπραξίες
 • Σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 • Πρώτη εφαρμογή
 • Καταργούμενες διατάξεις
 • Αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ του ν. 2859/2000 και λοιπές περιπτώσεις φυσικών προσώπων
 • Μεταβατικές διατάξεις