Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου Ν. 4174 /2013

Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου Ν. 4174 /2013

Συμπεριλαμβανομένων των ΠΟΛ. 1270/13, ΠΟΛ. 1050/14 και ΠΟΛ. 1259/14

Το πρόγραμμα συνοπτικά

 • Μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης 
 • Μεθοδολογία Έμμεσων τεχνικών Ελέγχου 
 • Υπαγόμενοι – Πεδίο εφαρμογής 
 • Επιλογή τεχνικής ελέγχου 
 • Ενέργειες της Φορολογικής Διοίκησης 
 • Κατανομή μη δηλωθείσας φορολογητέας ύλης
 • Προσδιορισμός καθαρού φορολογητέου εισοδήματος
 • Τεχνική ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου (source and application of funds method)
 • Τεχνική καθαρής θέσης του φορολογούμενου (net worth method)
 • Τεχνική τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά (bank deposits and cash expenditure method)
 • Πρακτικά Παραδείγματα και Εφαρμογές