Φορολογία Εισοδήματος Νομικών & Φυσικών Προσώπων

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών & Φυσικών Προσώπων

Το πρόγραμμα συνοπτικά

 • Πεδίο εφαρμογής
 • Η Έννοια της Νομικής Οντότητας και των Συνδεδεμένων Προσώπων
 • Φορολογική κατοικία – Περιστατικά και Συνθήκες προσδιορισμού της
 • Μόνιμη εγκατάσταση
  • Πώς ορίζεται,
  • τι περιλαμβάνει,
  • τι δεν θεωρείται Μόνιμη Εγκατάσταση
 • Φορολογητέο εισόδημα και Φορολογικό Έτος
 • Πίστωση φόρου αλλοδαπής
 • Εισόδημα από Μισθωτή εργασία και Συντάξεις
  • Παροχές σε είδος
  • Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις
  • Μειώσεις Φόρου
  • Πρακτικά παραδείγματα
  • Φορολογικοί συντελεστές Εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις
 • Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα – Φορολογικοί συντελεστές
 • Εκπιπτόμενες και μη Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες – Παραδείγματα
 • Φορολογικές Αποσβέσεις – Συντελεστές – Πότε δεν εκπίπτουν
 • Αποτίμηση αποθεμάτων – Αλλαγή μεθόδου
 • Επισφαλείς απαιτήσεις – Διαγραφή – Προϋποθέσεις έκπτωσης
 • Μεταφορά ζημιών
 • Έμμεση μέθοδος προσδιορισμού κερδών
 • Φορολογία εισοδήματος Νομικών Προσώπων
  • Φορολογικός Συντελεστής
  • Αντικείμενο της φορολογίας
  • Υποκείμενα του φόρου
  • Απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα
 • Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων
 • Ενδοομιλικές συναλλαγές – Υποκεφαλαιοδότηση
 • Μεταφορά λειτουργιών – Εισφορές ενεργητικού έναντι μετοχών – Ανταλλαγή μετοχών
 • Παρακράτηση Φόρου – Υπόχρεοι σε παρακράτηση – Φορολόγηση στην πηγή
 • Συντελεστές παρακράτησης φόρου
 • Κράτη μη συνεργάσιμα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
 • Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών οντοτήτων
 • Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος
 • Προσδιορισμός φόρου