Φορολογικός Νόμος Ν.4646/2019

Φορολογικός Νόμος Ν.4646/2019 «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση»

Απευθύνεται

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Φοροτεχνικούς, Λογιστές, Ορκωτούς Ελεγκτές, Δικηγόρους, Στελέχη επιχειρήσεων, επιχειρηματίες και γενικά πρόσωπα που ασχολούνται με φορολογικά θέματα.

Σκοπός

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν την απαιτούμενη εξοικείωση με τις πρόσφατες αλλαγές του Ν 4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201) και περιλαμβάνει διατάξεις με τροποποιήσεις, προσθήκες και μεταβολές που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, στον ΦΠΑ, στη Φορολογία Κεφαλαίου, στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Το πρόγραμμα συνοπτικά

Η παρουσίαση των θεμάτων του σεμιναρίου θα γίνει με βάση κάθε τροποποιούμενο νόμο και άρθρο και αφορά τη φορολογία για τα:

Α. Εισόδημα Φυσικών Προσώπων (Μισθωτών – Ασκούντων Επιχειρηματική Δραστηριότητα)

 • Διατάξεις για την Φορολογική κατοικία
 • Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν την κατοικία τους στην -Ελλάδα
 • Χρόνος φορολόγησης ανείσπρακτων αποδοχών
 • Αλλαγές στην φορολόγηση Παροχών σε Είδος (Παραχώρηση οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων, Δάνεια, Δικαιώματα προαίρεσης κ.λπ.)
 • Συντελεστές φόρου για εισόδημα από Μισθωτή εργασία και Επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής
 • Αφορολόγητο λόγω εξαρτώμενων μελών
 • Εισόδημα από Δικαιώματα προαίρεσης
 • Φορολογία μερισμάτων

Β. Εισόδημα Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων

 • Αλλαγές στις επιχειρηματικές δαπάνες – Προσαυξημένη έκπτωση
 • Αποσβέσεις σε μη ρυπογόνα οχήματα
 • Διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων
 • Συντελεστές φορολογικών κερδών και Προκαταβολής
 • Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών
 • Φορολογικό Πιστοποιητικό
 • Εταιρείες επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Χαρτοφυλακίου, ΟΣΕΚΑ και Αμοιβαίων κεφαλαίων

Γ. ΕΛΠ και διαβίβαση πληροφοριών στην ΑΑΔΕ (My Data)

Δ. Αλλαγές στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, Ν 4174/2013, στη νομοθεσία ΦΠΑ και  στη Φορολογία Κεφαλαίου