Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Το πρόγραμμα συνοπτικά

  • Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Φ.Π.Α.
  • Υποκείμενος και υπόχρεος στο φόρο,
  • Συναλλαγές με κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις)
  • Τριγωνικές συναλλαγές
  • Πράξεις λήπτη
  • Φορολογητέες πράξεις παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών
  • Προσδιορισμός του εκπιπτόμενου φόρου (pro-rata)
  • Απαλλαγές ΦΠΑ, εκπτώσεις και διακανονισμοί,
  • Συμπλήρωση εντύπων περιοδικής και εκκαθαριστικής δήλωσης