Η Λογιστική στην Πράξη με βάση τα Ε.Λ.Π.

Η Λογιστική στην Πράξη με βάση τα Ε.Λ.Π.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Λογιστές επιχειρήσεων
  • Λογιστές λογιστικών γραφείων
  • Προσωπικό Οικονομικών Υπηρεσιών επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα συνοπτικά

Ενότητα 1. Εισαγωγή στα ΕΛΠ , βασική παρουσίαση & ερμηνεία αυτών

Ενότητα 2. Συσχέτιση των ΕΛΠ με τους Λογ/σμούς του Ε.Γ.Λ.Σ.

Ενότητα 3. Βασικές Λογιστικές Μέθοδοι

Ενότητα 4. Λογιστικοί Χειρισμοί των Συναλλαγών κατά την διάρκεια της χρήσης

Ενότητα 5. Λογιστικοί Χειρισμοί στα πλαίσια σύνταξης  ετησίων Οκονομικών Καταστάσεων

Ενότητα 6. Λογιστικός Χειρισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων & υποχρεώσεων

Ενότητα 7. Λογιστικές Εγγραφές Τέλους Χρήσεως

Ενότητα 8. Σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων :

  • Ισολογισμού
  • Αποτελεσμάτων Χρήσεως
  • Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων
  • Ταμιακών Ροών
  • Σημειώσεων επί των Οικονομικών Καταστάσεων-Προσάρτημα

Ενότητα 9. Φορολογική Αναμόρφωση και Δήλωση Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων ( Έντυπο Ν )

Ενότητα 10. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ σε excel