Νομοθετικές Αλλαγές Ν. 4548/2018 & Ν. 4541/2018

Νομοθετικές αλλαγές με τους Ν. 4548/2018 για τις Α.Ε. και Ν. 4541/2018 για τις Ε.Π.Ε.

Απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε πρόσωπα που σχετίζονται με εταιρικές οικονομικές λειτουργίες, ειδικώτερα,

 • Οικονομικούς Διευθυντές, Ορκωτούς Ελεγκτές, Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων, Στελέχη Προμηθειών Ιδιωτικού/Δημοσίου Τομέα,
 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς, Επιχειρηματίες, Ελεύθερους παγγελματίες, Νομικούς,
 • Οποιονδήποτε επιθυμεί να αντιλαμβάνεται την τρέχουσα οικονομική πραγματικότητα.

Σκοπός

Να παρουσιάσει στους συμμετέχοντες το νέο νομοθετικό πλαίσιο και τις αλλαγές που αφορούν την Α.Ε. με τον Ν. 4548/2018 και την Ε.Π.Ε. με τον Ν 4541/2018, αντίστοιχα.

Το πρόγραμμα συνοπτικά

Τροποποιήσεις και νομικό πλαίσιο της Α.Ε.

 • Βασικοί άξονες των τροποποιήσεων
 • Έναρξη ισχύος του Νόμου
 • Σύσταση και τροποποιήσεις Καταστατικού. Χρόνος Εναρμόνισης των Καταστατικών, καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις
 • Ακυρότητα εταιρίας
 • Μετοχικό κεφάλαιο και Εκδιδόμενοι από την εταιρία τίτλοι, Εισφορές σε είδος και αποτίμηση (ελάχιστο όριο, αξία κάθε μετοχής, είδη μετοχών)
 • Διοικητικό Συμβούλιο (αριθμός μελών, κανόνες εκλογής μελών, τρόπος συγκρότησης σε σώμα, θητεία και αρμοδιότητες, απαρτία, μονομελές διοικητικό όργανο, λειτουργία, ευθύνη, εταιρική αγωγή, ελαττωματικές αποφάσεις, σύνταξη πρακτικών και δημοσιότητα, συναλλαγές της εταιρίας με συνδεδεμένα πρόσωπα, αμοιβές)
 • Εκτελεστική Επιτροπή
 • Γενική Συνέλευση (αρμοδιότητες, σύγκλιση, πλειοψηφία, λήψη αποφάσεων χωρίς συνεδρίαση, ελαττωματικές αποφάσεις)
 • Δικαιώματα μειοψηφίας. Ενώσεις μετόχων
 • Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ετήσιες εκθέσεις
 • Διάθεση κερδών (κανόνες και περιορισμοί) Μέρισμα ( τρόπος λήψης σχετικών αποφάσεων)
 • Λύση και εκκαθάριση

Τροποποιήσεις και νομικό πλαίσιο της Ε.Π.Ε.

 • Σύσταση, επωνυμία, διάρκεια, δημοσιότητα (Δυνατότητα κατάρτισης της Εταιρικής σύμβασης με «πρότυπο καταστατικό»)
 • Εταιρικό Κεφάλαιο και εταιρικά μερίδια, (ελάχιστο ύψος Εταιρικού Κεφαλαίου και Εταιρικής μερίδας, αποτίμηση εισφορών σε είδος)
 • Διάρκεια Ε.Π.Ε και Προθεσμία τροποποίησης των καταστατικών έως 31/12/2021.
 • Γενική Συνέλευση των εταίρων – Χρόνος και τρόπος διεξαγωγής, Απαιτούμενη πλειοψηφία
 • Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης
 • Διαχειριστής – Διορισμός, ανάκληση και παραίτηση διαχειριστών
 • Δυνατότητες εξόδου εταίρου, μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου, Υποχρέωση δημοσίευσης στο ΓΕΜΗ των μεταβολών στο πρόσωπο Εταίρου
 • Λόγοι λύσης της Ε.Π.Ε. και εκκαθάρισης, «Σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης», Αναβίωση.
 • Υποκαταστήματα και πρακτορεία αλλοδαπών εταιριών
 • Διάθεση Κερδών – Δυνατότητα δημιουργίας πρόσθετων αποθεματικών.
 • Μειωμένος συντελεστής Χαρτοσήμου: Προβληματισμός
 • Καταργούμενες διατάξεις