Βασικές Αρχές Φορολογίας σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

Βασικές Αρχές Φορολογίας σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε βοηθούς λογιστές κάθε μορφής επιχείρησης

Το πρόγραμμα συνοπτικά

 • Βασικές Αρχές Φορολογίας Ν.4172/2013
  • Γενικές διατάξεις που αφορούν τη Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων
  • Κατηγορίες –πηγές – προέλευσης φόρου εισοδήματος
  • Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα
  • Νέες κλίμακες Φορολογίας Εισοδήματος & Εισφοράς Αλληλεγγύης
  • Επισφαλείς απαιτήσεις –νέες προϋποθέσεις και κανόνες
  • Παροχές σε είδος. Ποιές παροχές θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία
  • Φορολογία εισοδήματος νομικών οντοτήτων
  • Παρακράτηση φόρου εισοδήματος
  • Προκαταβολή φόρου εισοδήματος
  • Κατάσταση Φορολογικής αναμόρφωσης
 • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014
  • Εφαρμογή του νόμου
  • Ποιοι εξαιρούνται της εφαρμογής του νόμου
  • Οντότητες – Κατηγορίες Οντοτήτων
  • Ένταξη Επιχειρήσεων στην Απλογραφική Μέθοδο
  • Διακίνηση Τιμολόγηση Συναλλαγών σύμφωνα με Ε.Λ.Π
  • Τιμολόγια πώλησης
  • Συγκεντρωτικό -απλοποιημένο τιμολόγιο
  • Ηλεκτρονικό τιμολόγιο
  • Ασφαλιστικές δικλείδες
  • Ταμειακές μηχανές – φορολογικοί μηχανισμοί
 • Φορολογικός έλεγχος – Μη εκπιπτόμενες δαπάνες – Παρακρατούμενοι Φόροι
  • Άρθρο 22,23 ν.4172/2013 ,μη εκπιπτόμενες δαπάνες
  • Αντικείμενο ελέγχου
  • Κοινοποίηση πράξεων – προθεσμίες
  • Πληροφορίες από το φορολογούμενο
  • Παρεμπόδιση,υπόθαλψη ,συνέργεια
  • Φορολογικός ελεγχος – είσοδος σε εγκατάσταση
  • Αποτελέσματα Φορολογικού ελέγχου
  • Προσδιορισμός Φόρου (πράξεις προσδιορισμού)
  • Παραγραφή
  • Ευθύνη Λογιστή – Φοροτεχνικού