Βασικές Εργατικές & Ασφαλιστικές Έννοιες

Βασικές Εργατικές & Ασφαλιστικές Έννοιες

Το πρόγραμμα συνοπτικά

 • Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Είδη, Εφαμοργή & Ισχύ αυτών)
 • Μορφές Εργασίας (Πλήρης – Μερική – Εκ Περιτροπής)
 • Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου
 • Κατώτατος Νομοθετημένος Μισθός
 • Υπερωρία – Υπερεργασία και ηλεκτρονική υποβολή Ε8
 • Νόμιμος & Συμβατικός Μισθός
 • Έννοια οικειοθελών παροχών
 • Ημέρες Εργασίας & Ημέρες Ασφάλισης
 • Σύμβαση εργαζομένου – Γνωστοποίηση των όρων ΠΔ156/94
 • Άδειες Μισθωτών – Κανονική και λοιπές άδειες
 • Αργίες υποχρεωτικές & κατ’ έθιμο
 • Επιδόματα (Χριστουγέννων, Πάσχα & Επίδομα Αδείας)
 • Ασθένεια και ανυπαίτιο κώλυμα του εργαζομένου
 • Εργατικό ατύχημα και χειρισμός (Πλήρη Απασχόληση, Μερική Απασχόληση, Εκ Περιτροπής Εργασίας)
 • Καταγγελία Σύμβασης (απόλυση) – Υπολογισμός Αποζημίωσης
 • Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών
 • Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ)
 • Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και ανάλυση εντύπων (πρόσληψη, αποχώρηση , καταγγελία, συμβάσεις, πίνακες προσωπικού)
 • Παραβάσεις Εργατικές νομοθεσία και ποινές