Ειδικά Θέματα Ε.Λ.Π. – Δ.Λ.Π.

Ειδικά Θέματα Ε.Λ.Π. - Δ.Λ.Π.

Το πρόγραμμα συνοπτικά

 • Λογιστικά Αρχεία κατά Ε.Λ.Π.
  • Άρθρο 3: Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία Ανάλυση λογιστικής – φορολογικής βάσης, ενδεικτικά παραδείγματα λογιστικών αρχείων.
  • Άρθρο 4: Άλλα λογιστικά αρχεία.
  • Άρθρο 5: Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος Τρόποι έκδοσης των στοιχείων και εξασφάλιση της αξιοπιστίας τους,
  • Άρθρο 6: Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων Χρονικά όρια καταχώρησης λογιστικής και φορολογικής βάσης, τεκμηρίωση ποσότητας απογραφής.
  • Άρθρο 7: Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων Χρονικό διάστημα και τρόποι διαφύλαξης στοιχείων.
 • Παραστατικά Πωλήσεων κατά Ε.Λ.Π.
  • Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης. Ποιο στοιχείο θεωρείται τιμολόγιο, ποιος το εκδίδει
  • Άρθρο 9: Περιεχόμενο τιμολογίου. Τι περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εξαιρέσεις τιμολογίων, αντίστροφη επιβάρυνση, αυτοτιμολόγηση
  • Άρθρο 10: Απλοποιημένο και συγκεντρωτικό τιμολόγιο. Προϋποθέσεις έκδοσής του, χρονικό περιθώριο έκδοσης
  • Άρθρο 11: Χρόνος έκδοσης τιμολογίου. Γένεση υποχρέωσης έκδοσης τιμολογίου, προθεσμία έκδοσής του, ανάλυση έκδοσης τιμολογίου σε συνεχιζόμενη υπηρεσία
  • Άρθρο 12: Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών
  • Άρθρο 13: Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης Χρονικό περιθώριο έκδοσης Α.Λ.Σ.
  • Άρθρο 14: Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο Τι είναι, τρόπος έκδοσης του
  • Άρθρο 15: Αυθεντικότητα τιμολογίου Πώς διασφαλίζεται, προϋποθέσεις
 • Αρχές Σύνταξης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων με Ε.Λ.Π & Δ.Λ.Π.
  • Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π
  • Άρθρο 16: Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων Ποιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσουν οι οντότητες, ανάλυση κονδυλίων που περιλαμβάνονται σε αυτές
  • Άρθρο 17: Γενικές αρχές σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων Θεμελιώδεις αρχές σύνταξης των καταστάσεων και ανάλυσή τους
  • Σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.
  • Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων (Δ.Λ.Π. 1)
  • Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Δ.Λ.Π. 7)
 • Στοιχεία Ενεργητικού & Παθητικού με Ε.Λ.Π. & Δ.Λ.Π.
  • Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
   • Άρθρο 18: Ενσώματα και Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
   • Άρθρο 19: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
   • Άρθρο 20: Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών Αρχική και μεταγενέστερη αναγνώριση, Καθαρή Ρευστοποιήσιμη Αξία
   • Άρθρο 21: Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά στοιχεία
   • Άρθρο 22: Αρχική και μεταγενέστερη αναγνώριση υποχρεώσεων. Προβλέψεις (και μέθοδος αναγνώρισή τους) για εκκρεμοδικίες, δοσμένες εγγυήσεις και διαφορές φορολογικού ελέγχου
   • Άρθρο 23: Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι. Αναγνώριση επιδοτήσεων παγίων και εργοδοτικών εισφορών
   • Άρθρο 24: Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία
   • Άρθρο 25: Στοιχεία της Κατάστασης Αποτελεσμάτων. Αναλυτική παρουσίασή των κονδυλίων που θεωρούνται έξοδα, πώς αναγνωρίζονται τα έσοδα
   • Άρθρο 26: Στοιχεία της Καθαρής Θέσης
   • Άρθρο 27: Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα
   • Άρθρο 28: Μεταβολές λογιστικών πολιτικών, εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών Πότε αναγνωρίζονται, πώς και που απεικονίζονται
  • Σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.
   • Αναβαλλόμενη φορολογία (Δ.Λ.Π. 12)
   • Αποθέματα (Δ.Λ.Π. 2)
   • Ενσώματα πάγια (Δ.Λ.Π. 16)
   • Άυλα περιουσιακά στοιχεία (Δ.Λ.Π. 38)
   • Απομείωση στοιχείων ενεργητικού (Δ.Λ.Π. 36)
   • Χρημ/μικά Στοιχεία του Ενεργητικού Δ.Λ.Π. 32 & 39, Δ.Π.Χ.Α. 7 & 9
   • Υποχρεώσεις και Προβλέψεις (Δ.Λ.Π. 12, 17, 19, 26, 37)
 • Προσάρτημα (Σημειώσεις) κατά Ε.Λ.Π.
  • Άρθρο 29: Αρχές και πληροφορίες που περιλαμβάνονται, αναφορά λογιστικών πολιτικών, παρεκκλίσεις, απαιτούμενοι πίνακες, αναφορά σημαντικών γεγονότων, τεκμηρίωση κονδυλίων εύλογης αξίας, αναφορά υποχρεώσεων, ενδοομιλικές συναλλαγές
 • Έσοδα/ Έξοδα κατά τα Δ.Λ.Π.
  • Αναγνώριση εσόδων (Δ.Λ.Π. 18)
  • Κέρδη ανά μετοχή (Δ.Λ.Π. 33)
  • Κόστος δανεισμού (Δ.Λ.Π. 23)
 • Λοιπά Θέματα κατά τα Δ.Λ.Π.
  • Λογιστικές πολιτικές και λογιστικά σφάλματα (Δ.Λ.Π. 8)
  • Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού (Δ.Λ.Π. 10)
  • Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις (Δ.Λ.Π. 34)
  • Πληροφόρηση ανά τομέα (Δ.Λ.Π. 14)

Οι υπηρεσίες των σεμιναρίων, μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Πολιτική απορρήτου

Αποδέχομαι όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου, σύμφωνα με τη νομοθεσία GDPR.


Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική της ιστοσελίδας.

Ρυθμίσεις απορρήτου

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site.

We track anonymized user information to improve our website.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες