Επιχειρησιακή Στρατηγική – στην Πράξη

Επιχειρησιακή Στρατηγική - στην Πράξη

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε μεγάλες εταιρείες
 • Σε μικρές εταιρείες που θέλουν να γίνουν μεγάλες ή να αλλάξουν
 • Σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και σε διευθυντικά στελέχη
 • Σε μέλη της διοικητικής ομάδας επιχειρήσεων και οργανισμών

Στόχοι

 • Το ξεκαθάρισμα της στρατηγικής σκέψης των στελεχών
 • Η λήψη σωστής απόφασης για τη στρατηγική της επιχείρησης
 • Η ανάδειξη και αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών
 • Η ευθυγράμμιση των προσπαθειών

Το πρόγραμμα συνοπτικά

 • Ποια είδη επιχειρησιακής στρατηγικής υπάρχουν;
 • Ποια είναι η πιο κατάλληλη επιχειρησιακή στρατηγική & πως την εντοπίζω για την εταιρεία μου;
 • Πότε & πώς εφαρμόζω κάθε στρατηγική;
 • Ποιος είναι ο ρόλος των στελεχών και της διοίκησης;

Ξεχωρίζει - Value Added

 • Συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου αποτύπωσης στρατηγικής σκέψης της επιχείρησης
 • Επεξεργασία απαντήσεων και παρουσίαση αποτελεσμάτων στη διοικητική ομάδα της επιχείρησης
 • Παράδοση REPORT – στρατηγικής θέσης και σκέψης της επιχείρησης / αφετηρία αλλαγών