Αξιολόγηση Οικονομικής & Εμπορικής Θέσης Επιχείρησης

Αξιολόγηση Οικονομικής & Εμπορικής Θέσης Επιχείρησης-
Εντοπισμός κινδύνων & Ευκαιριών

Το πρόγραμμα συνοπτικά :

 

 • Εισαγωγή στην χρηματοοικονομική

  • Σκοπός της αναλύσεως των λογιστικών καταστάσεων
  • Βασικές κατηγορίες και σκοποί αναλυτών (δανειστών, επενδυτών, μετόχων, διοικήσεως, αναλυτών, ελεγκτών)
 • Παρουσίαση και ερμηνεία των επιμέρους στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων

  • Ισολογισμός
  • Αποτελέσματα χρήσεως
  • Πίνακας Διάθεσης
  • Κατάσταση Ταμειακών Ροών
 • Πώς συσχετίζονται και πως αλληλοεπηρεάζονται  τα επιμέρους στοιχεία Ενεργητικού, Παθητικού, Αποτελεσμάτων και Διάθεσης

  • Πως «διαβάζουμε» μια οικονομική κατάσταση. Πως αναμορφώνουμε τις Οικονομικές Καταστάσεις για να εξάγουμε σωστά συμπεράσματα ?
  • Χρηματοοικονομικοί & εμπορικοί Δείκτες. Ερμηνεία και αξιολόγηση
  • Ανάλυση της πορείας των επιμέρους μεγεθών & δεικτών από έτος σε έτος
  • Λογιστικά κέρδη και ταμειακή «ζημιά»
  • Συνήθεις ερωτήσεις από τους αναλυτές
 • Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις

  • Κίνδυνοι από την πλευρά του Ενεργητικού
  • Κίνδυνοι από την πλευρά της Χρηματοδότησης και του Παθητικού
  • Ο Λειτουργικός Κίνδυνος
  • Εκτίμηση και τεκμηρίωση των δανειακών αναγκών της επιχείρησης
  • Τα βασικά εργαλεία και οι μέθοδοι της πολιτικής διαχείρισης των κινδύνων

Σε ποιους απευθύνεται :

 

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε Επιχειρηματίες, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές, Στελέχη και Προσωπικό Οικονομικών Υπηρεσιών και Λογιστηρίων :

 • Εμπορικών Επιχειρήσεων
 • Βιομηχανικών Επιχειρήσεων
 • Παροχής Υπηρεσιών Επιχειρήσεων
 • Τραπεζών και Λοιπών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
 • Ορκωτών Ελεγκτών
 • Συμβούλων Επιχειρήσεων
 • Λογιστικών Γραφείων

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Σας βρήκα μέσω:

  Πολιτική απορρήτου

  Αποδέχομαι όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου, σύμφωνα με τη νομοθεσία GDPR.