Οικονομικά Επιχειρήσεων για μη Ειδικούς

Οικονομικά Επιχειρήσεων για μη Ειδικούς

Σε ποιους απευθύνεται

Η κατανόηση των βασικών Οικονομικών εννοιών είναι πλέον απαραίτητη για ΟΛΑ τα μη Οικονομικά στελέχη, οποιουδήποτε τμήματος ή λειτουργίας. Αν δεν γνωρίζουν βασικές Οικονομικές έννοιες, δεν θα είναι σε θέση να συμμετέχουν σε αποφάσεις, να κατανοούν αποφάσεις, να κατανοούν προς τα πού βαδίζει η Επιχείρηση, να κατανοούν πώς κινούνται οι Ανταγωνιστές, οι Πελάτες, οι Προμηθευτές, η Αγορά. Τα οικονομικά είναι πλέον η μοναδική κοινή γλώσσα που επικοινωνούν μεταξύ τους διαφορετικές ειδικότητες και τμήματα.

Τι θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες

 • Θα αντιλαμβάνονται και θα κατανοούν οικονομικές επιπτώσεις προτάσεων και αποφάσεων
 • Θα αντιλαμβάνονται πλέον την κρισιμότητα των Πωλήσεων, των Τιμών πώλησης και αγοράς,  των Logistics, των Πιστώσεων, των Αγορών, των Εξόδων Μισθοδοσίας, των Λοιπών Εξόδων, των Επενδύσεων
 • Θα αναγνωρίζουν την οικονομική αξιοπιστία των προμηθευτών, των πελατών και θα αξιολογούν τον ανταγωνισμό
 • Θα κατανοήσουν τη σημαντικότητα του προϋπολογισμού και θα είναι σε θέση να διαβάζουν έναν ισολογισμό
 • Θα γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο οι Τράπεζες & Προμηθευτές αξιολογούν την Επιχείρησή τους

Το πρόγραμμα συνοπτικά

 • Πως διαβάζουμε έναν Ισολογισμό (Balance Sheet) και πως τα Οικονομικά Αποτελέσματα (P&L) ? Πάγια, αποθέματα, απαιτήσεις, διαθέσιμα, ίδια κεφάλαια, υποχρεώσεις, κεφάλαιο κίνησης.
 • Τιμολογιακές & Εκπτωτικές πολιτικές :  Από πού ξεκινάμε, πως επηρεάζουν τα ποσοστά λειτουργικών εξόδων, που πρέπει να καταλήγουμε ? Τι πρέπει να προσέχουμε κατά την διαμόρφωση των τιμών μας ?
 • Πολιτικές Αγορών & Εξόδων : Βάλτε όρια !!
 • Πολιτικές Πιστώσεων Πελατών – Προμηθευτών : Πως επηρεάζουν την τιμολογιακή και εκπτωτική πολιτική ? Πως επηρεάζει την πορεία της επιχείρησης η ακολουθούμενη πολιτική πιστώσεων σε πελάτες. Πλαφόν (όρια) πιστώσεων και προσδιορισμός του βέλτιστου χρόνου είσπραξης και πληρωμής
 • Πολιτικές διαχείρισης Αποθεμάτων : Πως επηρεάζουν την τιμολογιακή  πολιτική και πως αποφέρουν κέρδος μέσω της ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών μας ?
 • Πολιτικές επενδύσεων : κι αν δεν αποδώσουν, τι γίνεται ?
 • Margin, Markup, DSO, Aging, DIO, DPO, Break Even, EBITDA, Gross Sales & Discounts, Forecast, Budgetary Control, Credit Control, Gross & Net Profit, Factoring, Leasing, YTD, CCC, Venture Capital, On credit, ΦΠΑ, Χρέωση – Πίστωση (debit / credit), Κόστη Μισθοδοσίας.
 • Οι επιπτώσεις της Εμπορικής & Τιμολογιακής Πολιτικής στην Οικονομική Θέση μίας Επιχείρησης
 • Μεγιστοποίηση μεριδίων αγοράς, μεγιστοποίηση Πωλήσεων ή Μεγιστοποίηση Κερδών ?
 • Εκπτώσεις σε χρήμα ή προσφορές σε είδος ?
 • Τι είναι το Κόστος Πωλήσεων ?
 • Μικτό Κέρδος και πως επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. Ποια τα βέλτιστα % Μικτού Κέρδους : % Margin και % Markup, τι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας.
 • Ποια είναι (αναλυτικά) τα έξοδα πωλήσεων κατά είδος και ποια τα έξοδα πωλήσεων κατά προορισμό ? Μέχρι που πρέπει να φτάνουν ? Πως επηρεάζουν την κερδοφορία μίας επιχείρησης ? Τι είναι έξοδο, τι είναι δαπάνη, τι είναι κόστος ? Τι ονομάζουμε Κέντρα Κόστους και τι Κέντρα Κέρδους ?
 • Εναλλακτικές πολιτικές πωλήσεων & μικτών κερδών
 • Πως επηρεάζει ο τρόπος που πουλάμε την αξία των τόκων
 • Έννοια και χρησιμότητα  των εμπορικών και οικονομικών δεικτών. Ποιοι είναι οι βασικότεροι εμπορικοί δείκτες ? Πως τους ερμηνεύουμε ? Τι αποφάσεις λαμβάνουμε ?
 • Σύνδεση Οικονομικών Δεικτών με την Εμπορική Πολιτική. Ανάλυση και συσχέτιση.
 • Ανάλυση Νεκρού Σημείου (Break Even Point) Πωλήσεων
 • Πρακτικά παραδείγματα που δείχνουν τον τρόπο που επηρεάζεται οικονομικά μία επιχείρηση από εμπορικές αποφάσεις (σε θέματα τιμών, εκπτώσεων, ποσοστών μικτού κέρδους, τρόπου πληρωμής και είσπραξης, χρόνου αποθεματοποίησης, εξόδων, κλπ)
 • Αξιολόγηση υποψηφίων και υφιστάμενων πελατών μας, αλλά και των προμηθευτών μας
 • Αξιολόγηση του ανταγωνισμού μας. Που είμαστε καλύτεροι και που πρέπει να γίνουμε καλύτεροι ?
 • Αποτύπωση των εμπορικών προοπτικών μίας επιχείρησης. Κίνδυνοι και ευκαιρίες που διαφαίνονται από την ανάλυση οικονομικών και εμπορικών δεδομένων.
 • Εργαλεία θέσπισης ορίων πίστωσης και χρόνου αποπληρωμής πελατών μας
 • Ποιες Εμπορικές/Οικονομικές Αναφορές πρέπει να εκδίδουμε και να παρακολουθούμε?
 • Εργαλεία προ-υπολογισμού Gross Profit, Contribution Profit, Ebitda, Net Profit
 • Πότε η Μισθοδοσία είναι έξοδο και πότε κόστος ? Πότε το κόστος μισθοδοσίας δημιουργεί κέρδος ? Τι ποσοστό των εσόδων και των εξόδων πρέπει να ανέρχεται το κόστος μισθοδοσίας ?